Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra
Telefon
68 327 13 26
Fax
68 324 79 13
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Agnieszka Makarska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Zdjęcie
 • IV Liceum Ogólnokształcące
Opis

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego to popularny „Lotnik”, z racji podtrzymywania świetnych tradycji Liceum Lotniczego. Mottem szkoły jest „Tylko u nas szczęśliwe lądowanie”, co w praktyce oznacza absolwentów dobrze wykształconych i osiągających sukcesy życiowe.

Uczniowie w „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych. Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Uczniowie mogą wybrać jako język wiodący: angielski lub niemiecki ( w oddziale
OPW tylko język angielski jako wiodący). Zajęcia z drugiego języka są realizowane
w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. Jako drugi język, uczniowie mają do wyboru:

 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • język francuski,
 • język włoski,
 • język hiszpański.

Grupy językowe liczą do 15 uczniów, a uczniowie kwalifikowani są do grup na podstawie testu językowego lub zgodnie z wynikami sprawdzianu ósmoklasisty. Daje to możliwość realizacji zajęć w grupach uwzględniających stopień zaawansowania językowego.

Proces edukacyjny organizowany jest w oparciu o eksperyment pedagogiczny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy, co umożliwia podniesienie efektywności pracy uczniów. Ocenianie jest punktowe, formy wiedzy i terminy konsultowane są
z uczniami na początku każdego okresu. Daje to możliwość uczniom rozplanowania pracy w całym roku szkolnym. Uczniowie mają również wpływ na kształt swojego planu zajęć, ponieważ mają prawo wyboru zajęć
i niejednokrotnie nauczycieli prowadzących lekcje.

Kandydaci podczas naboru wybierają między oddziałami Akademickimi i Oddziałem Przygotowania Wojskowego. W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć 2 oddziały akademickie i 1 oddział przygotowania wojskowego (OPW).


Oddziały AKADEMICKIE:


Uczeń w okresie rekrutacji do klasy pierwszej nie wybiera profilu. W ciągu pierwszych dwóch lat nauki realizuje zajęcia z wszystkich przedmiotów obejmujących podstawę programową. W drugiej klasie wybiera specjalizację przedmiotową i w trzeciej klasie rozpoczyna realizację przedmiotów, którymi jest zainteresowany w zakresie rozszerzonym.

Specjalizacje tworzone są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

Dla uczniów z oddziałów akademickich proponujemy następujące specjalizacje:

- politechniczna,

- ekonomiczna,

- farmaceutyczna,

- przyrodnicza,

- prawno-społeczna,

- psychologiczno-pedagogiczna,

- artystyczna.

Ważna uwaga - o utworzeniu specjalizacji decyduje dyrektor szkoły na podstawie liczby zainteresowanych uczniów!

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do oddziałów AKADEMICKICH:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • język obcy
 • geografia,Oddział przygotowania wojskowego - OPW:


W kwestii programu kształcenia, podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W drugiej klasie wybierają specjalizację przedmiotową (spośród podanych powyżej) i w trzeciej klasie rozpoczynają realizację przedmiotów, którymi są zainteresowani w zakresie rozszerzonym. 

Dodatkowo uczniowie oddziału przygotowania wojskowego będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych na terenie przydzielonej przez MON patronackiej jednostki wojskowe i na terenie szkoły (np. w szkolnej strzelnicy wirtualnej).

Oddział przygotowania wojskowego w Lotniku to nawiązanie do historii i wojskowych tradycji placówki, która powstała 45 lata temu jako filia Liceum Lotniczego w Dęblinie, następnie została przekształcona w samodzielne Liceum Lotnicze, a następnie w 1989 r. w Wojskowe Liceum Ogólnokształcące.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do OPW:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy wiodący,
 • geografia.

Warunki lokalowe i działalność szkoły

Warunki nauki są bardzo dobre, zajęcia są jednozmianowe. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe.
W szkole znajduje się biblioteka, czytelnia, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, stołówka zapewniająca całodzienne wyżywienie, nowoczesne boisko sportowe, siłownia, nowoczesna strzelnica wirtualna oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodycznym.
W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kół przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Szkoła organizuje zajęcia
o charakterze integracyjnym, dyskoteki, koncerty, imprezy sportowe, warsztaty naukowe, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki turystyczne. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, angażując się w przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym (Szlachetna paczka, Psu na budę, Pola nadziei, Dzień dla Życia). W szkole funkcjonuje również klub wolontariatu i Szkolny Klub Caritas.

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne.

Szkoła posiada certyfikaty „Szkoła z klasą” , „Szkoła przyjazna uczniowi” oraz " Szkoła Pozytywnego Myślenia".

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w olimpiadach na szczeblu okręgu i Polski. Są to m.in. Olimpiada Biologiczna, Geograficzna, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historyczna, Ekologiczna, Ekonomiczna, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematyczna i Fizyczna.

Bezpieczeństwo w szkole zapewnia:

 • monitoring terenu szkoły;
 • bezpieczne warunki dojazdu do szkoły (duży parking, dobrze usytuowane przystanki MZK, przejście dla pieszych z sygnalizacją.

Ponadto:

 • posiadamy akredytację programu Erasmus +;
 • realizujemy program tutoringu szkolnego;
 • dysponujemy profesjonalnie wyposażoną siłownią;
 • posiadamy strzelnicę wirtualną;
 • oferujemy szeroki zakres imprez kulturalnych, przedsięwzięć charytatywnych i profilaktycznych oraz wyjazdów naukowych i turystycznych.
Oferta
Dojazd
Dojazd środkami komunikacji miejskiej nr: 8,14,19, 20, 25, 26, 38
Historia
IV Liceum Ogólnokształcące, czyli popularny "Lotnik", powstało na bazie istniejącego od 1979 roku Liceum Lotniczego. Kontynuując tradycje
IV Liceum Ogólnokształcące przejęło sztandar szkoły i imię patrona - płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego - polskiego pilota walczącego w okresie II wojny światowej w Anglii. W latach 2002-2019 szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Akademickich, w skład którego wchodziły: IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10. Od 1 września 2019 roku szkoła wróciła do dawnej nazwy IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego. "Lotnik" proponuje uczniom szeroką ofertę edukacyjną, w związku z realizowanym od 1996 roku eksperymentem pedagogicznym. Efekty takiego kształcenia to gwarancja wysokiego stopnia dostawalności na studia wyższe.
Koła zainteresowań
W zależności od potrzeb uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia ze wszystkich przedmiotów, dostosowane do egzaminu maturalnego i przyszłych studiów.
Kontakty zagraniczne

W ramach programu POWER FRSE szkoła od 2020 r. realizuje projekt Mobilności edukacyjnej "Lotnik szybuje ku Europie". W 2022r. IV LO otrzymało akredytację ERASMUS+ m.in. na realizację mobilności uczniów i nauczycieli w latach 2022-2026.

W latach 2020-2022 roku szkoła współpracowała w ramach projektu z partnerskim Drachster Lyceum z Holandii. 

W 2023 roku uczniowie klas drugich wzięli udział w wymianach uczniowskich do Holandii i do Grecji.

Organizujemy wymiany uczniowskie w języku angielskim i niemieckim.

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminacyjne. Jesteśmy dumni z bardzo dobrych wyników egzaminu maturalnego!

Uczniowie osiągają także wysokie wyniki na szczeblu Polski i okręgu w olimpiadach: biologicznej, geograficznej, wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Historycznej, Ekologicznej, Języka Niemieckiego i Francuskiego, Matematycznej, Fizycznej i Przedsiębiorczości.


Współpraca z pracodawcami
Dzień Przedsiębiorczości
Zajęcia pozalekcyjne
Od roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole funkcjonuje program tutoringu szkolnego, którego celem jest pomoc młodzieży w kształtowaniu swojego procesu edukacyjnego i podejmowania samodzielnych decyzji poprzez długofalową pracę indywidualną z opiekunem - tutorem. 
Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte odbędą się 

25 kwietnia 2024r. w godz. 11:00 - 15:00. 

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.lo4.zgora.pl (zakładka "O nas") oraz na profil SU Lotnik (Samorządu Uczniowskiego) na stronie FB i Instagramie.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie wsparcia dla klas medycznych. Uczniowie tych oddziałów realizują na UZ laboratoria z biologii i chemii pod czujnym okiem uniwersyteckich specjalistów.

Uczniowie IV LO uczestniczą również w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (Poznań, Wrocław).

Zakres wiekowy
15-19