Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Zielonej Górze - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • praktyczna nauka zawodu

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej począwszy od roku 2012/2013; nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.         

W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.