Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

1.Kształcenieobowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  oraz  z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu ( prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego KKZ) odbywają się w oparciu o bazę lokalową i dydaktyczną CKZiU nr 2 ELEKTRONIK. 

2. Naukę może podjąć:  absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie  Mechanik/Elektromechanik pojazdów samochodowych

3. Czas trwania nauki:semestry
4. Zakończenie nauki: nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji i uzyskaniem dyplomu technika oraz uzyskaniem wykształcenia średniego branżowego

5. Dalsza nauka: uczeń Branżowej Szkoły II Stopnia zdobywa wiedzę pozwalającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.

6. Charakterystyka zawodu:
Technik pojazdów samochodowych przeprowadza:
- diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów
- dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych,
- zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

- wyszukuje usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,
- demontuje i montuje części samochodowe,
- zabezpiecza i segreguje zużyte części oraz materiały eksploatacyjne przeznaczone do utylizacji,
- przeprowadza rozruch oraz próby działania pojazdów samochodowych po naprawie,
- sprawdza poprawność działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,
- dokonuje rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,
- prowadzi dokumentację wykonanych napraw oraz sporządza kosztorys obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.