Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 w Zielonej Górze - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Opis

II stopień branżowej szkoły (2-letni) jest kontynuacją zawodu na poziomie technika pojazdów samochodowych.
Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
 pojazdów samochodowych, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. 
Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego,  a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.