Zielona Góra
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Zielonej Górze
Zespół szkół
Adres
Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
Telefon
68 3238804, 68 3245940
Fax
68 3238801
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Niedźwiecka
Typ placówki
Branżowa Szkoła II stopnia
Zdjęcia
  • budynek szkoły
  • pracownia mechaniczna
  • warsztaty budowlane
  • warsztaty budowlane
  • pracownia szkolna
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik pojazdów samochodowych
Opis

W Branżowej Szkole II Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze proponujemy kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik handlowiec.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie. Na rok szkolny 2022/2023 przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia nr 3 jest prowadzone w formie zaocznej. Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego  na poziomie technika oraz po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskanie świadectwa dojrzałości a następnie kontynuację nauki na studiach.

Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze posiada wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjające właściwemu procesowi kształcenia w tego typu szkole. Wszystko jest dostosowane do obowiązującego programu nauczania. Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotów ogólnokształcących oraz pracownie zawodowe (mechaniczna i warsztaty budowlane). Dzięki posiadanym pracowniom mamy możliwość dobrego przygotowania słuchaczy do egzaminów zawodowych i maturalnych. W razie potrzeby współpracujemy z pracodawcami w celu rozwijania umiejętności praktycznych. W szkole wykorzystywane są nowoczesne techniki nauczania, programy multimedialne, projektory i tablice interaktywne. Mamy salę gimnastyczną i dwie siłownie, bibliotekę oraz świetlicę.

Oferta
w przygotowaniu
Historia
Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze powstała od 1 września 2021 r.
Dojazd
autobus MZK - linia nr 0; 27 i 44.