Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WM
Nazwa oddziału

 WM

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz w innych zawodach z wyjątkiem sprzedawcy, kucharza, fryzjera i operatora obrabiarek skrawających.

Kandydat musi znaleźć zakład pracy, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Lista zakładów pracy i więcej informacji na temat popularnych zawodów w ZSZ nr 2 znajdziesz pod linkiem:

ZSZ2 | Informator zawodowy (wrzesnia.pl)

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa do zakładu pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych w szkole będzie się uczył następujących przedmiotów zawodowych:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • technologia mechaniczna
 • elektrotechnika i elektryka samochodowa
 • konstrukcja pojazdów samochodowych
 • eksploatacja pojazdów samochodowych
 • przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
 • język obcy zawodowy

Uczniowie zawodów innych niż mechanik w tej klasie będą teoretyczne przedmioty zawodowe realizować na miesięcznych kursach zawodowych w każdej klasie, na które szkoła ich skieruje.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji MOT.05: Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.: organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Praca mechanika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy oraz na wolnym powietrzu. Praca wykonywana jest na ogół w pozycji stojącej, niekiedy w pozycji leżącej (w zależności od uszkodzenia pojazdu). Oświetlenie w miejscu pracy powinno posiadać parametry pozwalające na dobrą widoczność w całej hali naprawczej, jak i w miejscu, gdzie naprawiane są określone zespoły.

Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym. Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty. Osoby w tym zawodzie zazwyczaj pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy. Praca w ciągu zmiany trwa 8 godzin. W zakładach pracy o ruchu ciągłym wymagana może być praca trójzmianowa. Formą zatrudnienia jest zazwyczaj umowa o pracę. Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem. Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje dotyczące jego stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag dotyczących nieprawidłowego działania oraz problemów z eksploatacją. Mechanik pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Osobą nadzorującą pracę mechanika pojazdów samochodowych (w zależności od miejsca zatrudnienia) może być brygadzista, doradca serwisowy lub kierownik serwisu. Praca mechanika pojazdów samochodowych jest na ogół pracą rutynową wykonywaną w miejscu pracy, chociaż niekiedy, w przypadku nagłych zdarzeń może wymagać wyjazdów (np. naprawa uszkodzonego, unieruchomionego pojazdu w terenie). Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od mechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego powinien on wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują: prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów, przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów), instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji). Miejscem zatrudnienia mogą być także: warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych, stacje serwisowe, autoryzowane stacje obsługi pojazdów, firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru), przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi, przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Zawód mechanik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie. Zakłady pracy kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.