Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - WK
Nazwa oddziału

 WK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Zawody

 Kucharz

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy

Do tego oddziału zapisujemy uczniów chcących uczyć się w zawodzie kucharz oraz w innych zawodach z wyjątkiem sprzedawcy, fryzjera, mechanika pojazdów samochodowych i operatora obrabiarek skrawających.

Kandydat musi znaleźć zakład pracy, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne.

Lista zakładów pracy i więcej informacji na temat popularnych zawodów w ZSZ nr 2 znajdziesz pod linkiem:

ZSZ2 | Informator zawodowy (wrzesnia.pl)

Nauka trwa 3 lata. W pierwszej klasie trzy dni w tygodniu chodzisz do szkoły, a dwa do zakładu pracy.

Kucharzu, w szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy żywienia człowieka
  • wyposażenie techniczne
  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • język obcy zawodowy

Część zajęć zawodowych realizowana jest w pracowni gastronomicznej, gdzie w III klasie przeprowadzimy egzamin zawodowy.

Uczniowie zawodów innych niż kucharz w tej klasie będą teoretyczne przedmioty zawodowe realizować na miesięcznych kursach zawodowych w każdej klasie, na które szkoła ich skieruje.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym w kwalifikacji HGT.02: Przygotowanie i wydawanie dań. 

Kucharz – podstawowymi zadaniami kucharza są przechowywanie żywności, produkcja i ekspedycja potraw i napojów. Kucharz sporządza różne potrawy z surowców roślinnych i zwierzęcych, wyroby ciastkarskie i desery oraz napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych, wykonując przy tym takie czynności, jak: magazynowanie i pobieranie surowców oraz półproduktów, zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, wykonywanie obróbki wstępnej surowców, wykonywanie, wykańczanie i ekspedycja różnych potraw. Wykonując swoje zadania zawodowe, dba o jakość sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Kucharz może sporządzać potrawy dietetyczne, regionalne oraz potrawy z kuchni różnych narodów. Zajmuje się przygotowywaniem pełnych posiłków codziennych oraz okolicznościowych. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Kucharz powinien posiadać wiedzę o surowcach, dodatkach do żywności i materiałach pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej, zasadach racjonalnego wykorzystania surowców, zasadach gospodarki odpadami, zasadach racjonalnego żywienia, technikach i metodach stosowanych podczas sporządzania potraw. Powinien także umieć dobierać i posługiwać się narzędziami i urządzeniami stosowanymi w produkcji gastronomicznej. W zawodzie kucharz szczególnie ważna jest skrupulatność, dokładność i zdolność do koncentracji. Od kucharza wymaga się specyficznych predyspozycji i kompetencji społecznych, szczególnie – wysokiej odporności na stres, odpowiedzialności, rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności.