Września
Technikum
Technikum nr 3 - LT
Nazwa oddziału

 LT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Dlatego zawód logistyk obejmuje interdyscyplinarny obszar wiedzy i kwalifikacji z wielu dziedzin, szeroko rozumianej teorii ekonomii, prawa, zarządzania, marketingu, handlu, dystrybucji. Logistyk jest zatrudniany w firmach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracuje jako koordynator zaopatrzenia i zbytu, spedytor, przedstawiciel handlowy lub magazynier. Może także pracować także jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, także jako administrator taboru i organizator transportu. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących ten zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Uczniowie w ramach kształcenia będą odbywali dwukrotnie 4-tygodniową praktykę zawodową we wrzesińskich przedsiębiorstwach zatrudniających logistyków.

W czasie nauki mają możliwość doskonalenia dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Grupy językowe uwzględniają poziomy zaawansowania językowego uczniów, a przyszli logistycy poznają także jeden język obcy zawodowy.

Proponujemy naukę dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, tj. matematykę i geografię.

Uczniowie w zawodzie technik logistyk uczą się oprócz przedmiotów ogólnokształcących także przedmiotów zawodowych, tj.: przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce, elementy statystyki, logistyka w procesach produkcji, zarządzanie zapasami i magazynem, procesy transportowe w logistyce, dystrybucja, pracownia logistyczno-spedycyjna, planowanie produkcji i dystrybucji, usługi transportowo-spedycyjne, obsługa klientów i kontrahentów, pracownia przepływu zasobów i informacji.

Zgodnie z nowym systemem kształcenia zawodowego uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk, w trakcie nauki zdają dwie kwalifikacje zawodowe:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym.