Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TKJ
Nazwa oddziału

 I TKJ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Absolwent w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji SPC.XX. Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych i SPC.YY. Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności):

  1. planowania produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją techniczno-technologiczną;
  2. monitorowania procesu produkcji wyrobów spożywczych z zastosowaniem systemów zapewnienia jakości;
  3. przygotowania zakładu do wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz do audytu, opracowania projektów dokumentacji systemów jakości i jej nadzorowania;
  4. wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych w przetwórstwie spożywczym;
  5. kontrolowania warunków przechowywania i transportu surowców oraz wyrobów spożywczych.

 

W klasie kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności na poziomie rozszerzonym nauczane będą biologia i chemia.

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Podstawy techniki w przetwórstwie spożywczym, Język angielski w kontroli jakości, Przygotowanie do wytwarzania wyrobów spożywczych, Podstawy mikrobiologii żywności, Technologia produkcji wyrobów spożywczych, Prowadzenie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym, Kontrolowanie jakości żywności, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Obsługa informatyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności, Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych, Kontrola produkcji wyrobów spożywczych.

W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe w sanepidzie, laboratoriach, w stacjach wodociągowych, zakładach produkcyjnych, hurtowniach i magazynach.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w szkolnych laboratoriach: mikrobiologicznym i analizy żywności oraz w nowoczesnej hali produkcji spożywczej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie kształcenia umożliwią absolwentowi: prowadzenie działalności gospodarczej, podejmowanie pracy w laboratoriach zakładowych, referencyjnych, badawczych, jako pracownik ds. nadzorowania jakości i bezpieczeństwa żywności, osoba odpowiedzialna za organizowanie i nadzorowanie produkcji, wdrażanie i nadzorowanie systemu HACCP w zakładach produkujących żywność, w hurtowniach, centrach dystrybucji, firmach specjalizujących się w handlu żywnością, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto po ukończeniu specjalistycznych kursów można zostać specjalistą ds. jakości oraz audytorem wewnętrznym systemu HACCP.