Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TOT
Nazwa oddziału

 I TOT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Absolwent w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych i HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych):

1.    organizowania działalności turystycznej;

2.    organizowania imprez i usług turystycznych;

3.    obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4.    rozliczania imprez i usług turystycznych.


W klasie organizacji turystyki na poziomie rozszerzonym nauczane będą język angielski i geografia.

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Podstawy turystyki, Podstawy działalności gospodarczej w turystyce, Geografia turystyczna, Organizacja imprez i usług turystycznych, Język angielski w turystyce, Marketing usług turystycznych, Obsługa turystyczna, Obsługa informatyczna w turystyce, Informacja turystyczna.

W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe w pensjonatach, obiektach agroturystycznych, punktach informacji turystycznej, muzeach, obiektach rekreacyjnych, firmach świadczących różne usługi turystyczne.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownię organizacji turystyki oraz geografii turystycznej, obsługi informatycznej w turystyce. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wydziałach i kierunkach m.in. takich jak: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, gastronomia, turystyka i krajoznawstwo, turystyka międzynarodowa, dietetyka w turystyce. Ponadto po ukończeniu specjalistycznych kursów może zostać pilotem wycieczek, przewodnikiem, animatorem lub rezydentem. Kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie kształcenia umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy m.in. w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, biurach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego, a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji.