Września
Technikum
Technikum nr 2 - I TWa
Nazwa oddziału

 I TWa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Absolwent w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych (w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych):

  1. zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
  2. czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
  3. czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  4. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt.  


W klasie weterynaryjnej na poziomie rozszerzonym nauczane będą biologia i chemia.

Przedmioty zawodowe na tym kierunku to: Anatomia i fizjologia zwierząt, Pracownia anatomii, Produkcja zwierzęca, Pracownia produkcji zwierzęcej, rozród i inseminacja zwierząt, Pracownia rozrodu i inseminacji zwierząt, Analityka weterynaryjna, Choroby zwierząt, Administracja weterynaryjna, Prowadzenie działalności gospodarczej, Język angielski weterynaryjny, Przepisy ruchu drogowego, Nauka jazdy samochodem osobowym, pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego, zajęcia praktyczne weterynaryjne.


W trakcie nauki uczniowie realizują 8-tygodniowe praktyki zawodowe, np. w gabinetach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych.

 

W celu polepszenia jakości kształcenia zawodowego szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Posiada dobrze wyposażoną bazę kształcenia weterynaryjnego: pracownię anatomii i zootechniki, salę zabiegową – prosektorium i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe nabyte w procesie kształcenia umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy, m.in. w lecznicach weterynaryjnych, inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt.