Września
Technikum
Technikum nr 1 - TA
Nazwa oddziału

 TA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Biologia

Opis

 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • kształtowania krajobrazu
 • projektowania terenów zieleni oraz małej architektury ogrodowej
 • wykonywania i nadzorowania prac związanych z zakładaniem terenów zieleni

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu - na tych zajęciach nabędziesz umiejętność określania typów i zasobów krajobrazu. Nauczysz się charakteryzować walory przyrodnicze krajobrazu oraz przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych
 • Uprawa roślin ozdobnych - nauczysz się klasyfikować nawozy i oceniać ich wpływ na glebę i rośliny. Będziesz rozpoznawał typy i rodzaje gleb. Nauczysz się przeprowadzać analizy funkcjonalno-przestrzennych wnętrz ogrodowych
 • Charakterystyka roślin ozdobnych - tematem tych zajęć będzie rozpoznawanie gatunków roślin ozdobnych oraz zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu. Nauczysz się projektować i wykonywać dekoracje roślinne
 • Projektowanie i urządzanie terenów zieleni (przedmiot łączący w sobie zajęcia z projektowania z zajęciami praktycznym) - tematem tych zajęć będzie nauka projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych. Będziesz projektował układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych. Dodatkowo nauczysz się planować organizację prac związanych z sadzeniem roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne roślin. Nabędziesz umiejętność wykonywania rysunków odręcznych z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych. Dodatkowo nauczysz się sporządzać rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • Podstawy projektowania architektury krajobrazu (praktyka) - nabędziesz umiejętność wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych małych form architektonicznych. Nauczysz się wykonywać graficzne projekty obiektów architektury krajobrazu
 • Kosztorysowanie - nauczysz się rozliczać koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych, a także związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu
 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu - tematem tych zajęć będzie dobieranie materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu. Nauczysz się rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu oraz dobierać elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu. Będziesz planował prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu
 • Kurs jazdy ciągnikiem rolniczym (praktyka) - na tych zajęciach nauczysz się zasad wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu, a także zasad prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów - nauczysz się dobierać narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych
 • Historia i rewaloryzacja założeń ogrodowych - tematem tych zajęć będzie rozróżnianie stylów architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych, a także określanie walorów kulturowych oraz zasad kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych
 • Materiałoznawstwo i podstawy geodezji - nabędziesz umiejętność rozróżniania rodzajów materiałów budowlanych oraz określania ich zastosowań w obiektach małej architektury. Nauczysz się rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie, a także przestrzegać zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót w terenach zieleni
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obsługi urządzeń biurowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

biologia i matematyka

Zajęcia specjalizacyjne

Na tych zajęciach będziesz pracował przy użyciu następujących programów komputerowych, które będą wykorzystywane w pracy zawodowej:

 • CorelDRAW - program graficzny (wektorowy), używany do wykonywania projektów koncepcyjnych i technicznych terenów zieleni
 • Garden Composer - program do projektowania terenów zieleni, używany do wykonywania projektów koncepcyjnych i tworzenia widoków perspektywicznych
 • AutoCAD - program graficzny (wektorowy), używany przede wszystkim do wykonywania projektów technicznych terenów zieleni, przekrojów itp. 

Praktyka zawodowa

odbywa się w firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni
– trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik architektury krajobrazu może pracować w firmach ogrodniczych zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, firmach projektowych, biurach projektowych, u deweloperów, w urzędach miasta i gminy, kwiaciarniach, szkółkach roślin ozdobnych, ogrodach botanicznych, biurze wojewódzkiego konserwatora zabytków, centrach ogrodniczych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.