Września
Technikum
Technikum nr 1 - TM
Nazwa oddziału

 TM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

 • czas trwania nauki: 5 lat
 • języki obce: angielski, niemiecki

Specjalista w zakresie:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
 • instalowania i uruchamiania obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowania przebiegu produkcji

Kwalifikacje i egzaminy

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Przedmioty zawodowe

związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

 • Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem
 • Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyka, dynamika oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami
 • Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z rodzajami materiałów, badaniami nieniszczącymi, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem
 • Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym
 • Podstawy elektrotechniki i automatyki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji
 • Procesy produkcji maszyn i urządzeń - tematem zajęć przede wszystkim planowanie obróbki oraz jej dokładność. Sposoby ustalania brył geometrycznych. Zapoznasz się z projektowaniem procesów technologicznych
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia
 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego
 • Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge
 • Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwościami mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar. Będziesz dokonywał badań metalograficznych

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym

matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne

Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:

 • MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
 • ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego
 • SurfCAM - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

Praktyka zawodowa

trwa 280 godzin: w klasie III (140 godzin) i w klasie IV (140 godzin)

Praca zawodowa

Technik mechanik należy do grupy najbardziej  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,
 • innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.