Września
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - oos
Nazwa oddziału

 oos

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Opis

Zajmuje się:
instalowaniem i uruchamianiem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
obsługą obrabiarki konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,
przygotowaniem obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
wykonywaniem obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
wykonywaniem programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

Kwalifikacje i egzaminy
W trakcie nauki należy zdać egzamin z zakresu następującej kwalifikacji:

Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją kwalifikacji:
Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, 
siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem.
Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyką, dynamiką oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: 
wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami.
Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem.
Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym.
Podstawy elektrotechniki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji.
Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia.
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego.
Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge.
Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwości mechanicznych metali i stopów. Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar.


Zajęcia specjalizacyjne
Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:
MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego

Praktyka zawodowa
Pracownia obrabiarek konwencjonalnych realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto praktyka w zakładach pracy.

Praca zawodowa
Operatorzy obrabiarek skrawających należą do grupy poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, 
absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.