Września
Technikum
Technikum nr 1 - TB
Nazwa oddziału

 TB

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Specjalista w zakresie:
wykonywania określonych robót budowlanych,
organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej 
sprawności technicznej,
sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Kwalifikacje i egzaminy
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Montaż konstrukcji budowlanych.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Przedmioty zawodowe
związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Podstawy budownictwa - na tych zajęciach poznasz podstawowe wiadomości o obiektach budowlanych, a także o technologii ich wykonywania. Zapoznasz się z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz pomiarami geodezyjnymi. Nieobca będzie Ci również znajomość zasad montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i pomostów roboczych.
Technologia - w trakcie nauki tego przedmiotu zapoznasz się z rodzajami zapraw murarskich i tynkarskich. Poznasz technologię wykonywania tynków oraz właściwości zapraw. Nauczysz się również technik murowania oraz sposobów wiązania cegieł w murze.
Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - poznasz prawo budowlane oraz zasady wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej do zamówień publicznych.
Konstrukcje - w trakcie nauki tego przedmiotu poznasz układy sił oraz rodzaje obciążeń działające na obiekty budowlane. Dowiesz się jak należy obliczać układy prętowe proste oraz przegubowe. Zapoznasz się również z podstawami wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych.
Organizacja budowy - zapoznasz się z zasadami doboru maszyn i sprzętu budowlanego, a także zasadami sporządzania harmonogramów budowlanych i sieci zależności. Poznasz warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych, a także z kolejnością wykonywania robót rozbiórkowych konstrukcji budowlanych.
Projektowanie - pracownia - na tych zajęciach poznasz rodzaje pisma technicznego oraz zasady wykonywania rysunku technicznego. Nauczysz się również zasad graficznego oznaczania materiałów i elementów budowlanych na rysunkach architektoniczno-budowlanych. Pomocne w tym będą Ci programy komputerowe do wykonywania rysunków.
Technologia - pracownia - podczas tych zajęć nauczysz się wykonywać receptury mieszanek betonowych oraz zapraw murarskich i tynkarskich. Nie sprawi Ci również problemy dobranie składników zapraw i mieszanek betonowych. Nabędziesz dodatkowa wiedzę praktyczna z zakresu murowania ścian, słupów, filarów oraz kominów, a także spoinowania i licowania ścian.
Dokumentacja budowy i kosztorysowanie - pracownia - na tych zajęciach dzięki wiedzy teoretycznej zdobędziesz umiejętność wykonywania różnego rodzaju kosztorysów i ofert przetargowych.
Konstrukcje - pracownia - nabędziesz umiejętność obliczania prętowych elementów konstrukcyjnych takich jak belki, ramy, kratownice oraz nauczysz się wymiarowania konstrukcji drewnianych, stalowych, murowych i żelbetowych w praktyce.
Organizacja budowy - pracownia - nauczysz się samodzielnie wykonywać harmonogramy budowlane oraz zależności sieciowe. Nabędziesz wiedzę jak należy prawidłowo organizować i zagospodarować plac budowy oraz w jaki sposób magazynować i transportować materiały budowlane.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne
przygotowujące do egzaminu odbywają się w formie teoretycznej oraz w pracowniach, gdzie uczniowie nabywają umiejętności praktyczne potrzebne do egzaminu oraz 
pracy zawodowej. Zapoznasz się w praktyce z programami:
KOBRA - do kosztorysowania,
AutoCAD - do projektowania.

Praktyka zawodowa

odbywa się w zakładach budowlanych takich jak Nowbud, Wexel, Lewandowski.

Praca zawodowa

Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.