Września
Technikum
Technikum nr 1 - TEK
Nazwa oddziału

 TEK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Specjalista w zakresie:
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
obliczania podatków,
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
prowadzenia rachunkowości,
obsługiwania urządzeń biurowych,
identyfikowania i interpretowania zdarzeń gospodarczych w skali mikro i makro,
stosowania w przedsiębiorstwach strategii, instrumentów i narzędzi finansowych oraz wykonywania analiz i sprawozdań z działalności gospodarczej,
komunikacji interpersonalnej.

Kwalifikacje i egzaminy
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


Przedmioty zawodowe

teoretyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Podstawy ekonomii - w trakcie tego przedmiotu poznasz najważniejsze zagadnienia z zakresu współczesnej ekonomii zarówno w skali mikro i makro.
Rachunkowość - nauczysz się ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze.
Ekonomika - na zajęciach poznasz zasady prowadzenia działalności gospodarczej, warunki i możliwości jej prowadzenia oraz prawidłowości występujące w podejmowanych decyzjach. Dzięki tym zajęciom zapoznasz się ze sporządzaniem dokumentów i sprawozdań dotyczących produkcji, sprzedaży i usług oraz zasad marketingu. Nauczysz się analizować i oceniać sytuację finansową w przedsiębiorstwie.
Prawo - tematem zajęć będzie stosowanie przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, a także przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
praktyczne - związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:
Pracownia ekonomiczna - na tych zajęciach, przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego (Rewizor), finansowego dla małych przedsiębiorców (Rachmistrz), kadrowo-płacowego (Gratyfikant, Płatnik) oraz magazynowo-sprzedażowego (Subiekt) zapoznasz się z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Technika biurowa - tematem tych zajęć jest sporządzanie typowych dokumentów, obsługa administracyjna firm, poznanie obowiązków pracownika biurowego czy asystenta szefa firmy. Poznasz zasady redagowania i przechowywania pism, organizację pracy w biurze wraz z nowoczesnymi urządzeniami biurowymi.
Pracownia zarządzania firmą - nabędziesz umiejętność stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych na podstawie gier symulacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej.
Pracownia statystyki - w trakcie tego przedmiotu nauczysz się obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać ich wyniki.
Pracownia rachunkowości - nabędziesz umiejętność ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych, sporządzania zestawień i sprawozdań finansowych. 
Obliczysz i zinterpretujesz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
matematyka i geografia

Zajęcia specjalizacyjne
mają charakter pracowni komputerowej, w której uczniowie przy pomocy programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz magazynowo-sprzedażowego symulują prowadzenie działalności gospodarczej. Będziesz pracował na programach komputerowych z grupy Insert GT: Subiekt (sprzedaż i magazyn), Rewizor (pełna księgowość), Rachmistrz (mała księgowość), Gratyfikant (kadry i płace), a także na programie Płatnik, który zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praktyka zawodowa
odbywa się w urzędach użyteczności publicznej, biurach rachunkowych oraz w bankach.

Praca zawodowa
Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w jednostkach organizacyjnych np. biura rachunkowe, Urząd Skarbowy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki, a także w administracji i księgowości różnych przedsiębiorstw. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.