Września
Technikum
Technikum nr 1 - TM
Nazwa oddziału

 TM

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język polski ,  Język obcy nowożytny ,  Fizyka ,  Matematyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Specjalista w zakresie:
wytwarzania części maszyn i urządzeń,
dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
instalowania i uruchamiania obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie,
przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,
wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną,
organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
nadzorowania przebiegu produkcji.

Kwalifikacje i egzaminy
Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

Obsługa i montaż maszyn i urządzeń.

Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Przedmioty zawodowe
związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

Podstawy maszynoznawstwa - w trakcie tego przedmiotu zaznajomisz się z podstawami teoretycznymi maszynoznawstwa. Poznasz maszyny, silniki spalinowe, 
siłownie energetyczne, maszyny transportowe i technologiczne. Zapoznasz się z przeglądami technicznymi i naprawami maszyn i urządzeń oraz ich montażem i demontażem.
Podstawy konstrukcji maszyn - tematem zajęć będzie statyka, dynamika oraz podstawy wytrzymałości materiałów. Zapoznasz się z podstawowymi mechanizmami: wałami, osiami, łożyskami, sprzęgłami i hamulcami.
Podstawy technologii maszyn - w trakcie tego przedmiotu uczeń zaznajomi się z rodzajami materiałów, badaniami nieniszczącymi, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną, a także obróbką ręczną i plastyczną. Zapoznasz się z odlewnictwem oraz podstawami obróbki skrawaniem.
Obrabiarki - tematem zajęć będzie zapoznanie się z pracą tokarki, wiertarki, frezarki, szlifierki, wszelkiego rodzaju obrabiarek. Zapoznasz się także z dokumentacją techniczną, programowaniem ręcznym, automatycznym oraz dialogowym.
Podstawy elektrotechniki i automatyki - na tych zajęciach będzie mowa o podstawach elektroniki. Zapoznasz się z odbiornikami energii elektrycznej, sterowaniem elektrycznym i energoelektrycznym oraz techniką regulacji.
Procesy produkcji maszyn i urządzeń - tematem zajęć przede wszystkim planowanie obróbki oraz jej dokładność. Sposoby ustalania brył geometrycznych. Zapoznasz się z projektowaniem procesów technologicznych.
Pracownia obrabiarek konwencjonalnych - tematem tych zajęć będzie budowa, uruchamianie oraz obsługa obrabiarek skrawających. Poznasz pracę na tokarkach, frezarkach i innych obrabiarkach ogólnego przeznaczenia.
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie - na tych zajęciach zapoznasz się z tworzeniem dokumentacji technicznej przy użyciu programu CAD. Będzie planował obróbkę przedmiotu wykonywanego na obrabiarce sterowanej numerycznie. Zapozna się z programem obróbki na podstawie rysunku technicznego.
Pracownia rysunku technicznego - na tych zajęciach zapoznasz się z rysunkiem technicznym (rysunki złożeniowe, wykonawcze i schematyczne) i jego znaczeniem w  technice. Pozna obsługę programu MegaCAD i Solid Edge.
Pracownia techniczna - na tym przedmiocie zapoznasz się z pomiarami w budowie maszyn. Będziesz badał właściwościami mechanicznych metali i stopów. 
Zapoznasz się z przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami miar. Będziesz dokonywał badań metalograficznych.

Przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym
matematyka i fizyka

Zajęcia specjalizacyjne
Na zajęciach specjalizacyjnych będziesz pracował na programach komputerowych, z którymi zapoznasz się na teoretycznych przedmiotach zawodowych:
MegaCAD - pracownia rysunku technicznego
ZERO-OSN - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
Solid Edge - Pracownia rysunku technicznego
SurfCAM - pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

Praktyka zawodowa
Pracownia obrabiarek konwencjonalnych realizowana jest w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej.
Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie realizowana jest również w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto praktyka w zakładach pracy.


Praca zawodowa
Technik mechanik należy do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, 
absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.