Wąchock
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
Adres
Szkolna 28, Wąchock, 27-215 Parszów
Telefon
412712176
Fax
412712176 wew. 25
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Gajewska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie
OpisPrzedszkole Pluszowego Misia w Parszowie istnieje od 2008 r. Początkowo był to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt w ramach działania  - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty trwał 2 lata.


Praca wychowawczo - dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie WSiP „Tropiciele” – B.Dankiewicz, B.Gawrońskiej, I.Jabłońskiej-Gabrysiak, E.Raczek. W grupie realizowana jest innowacja pedagogiczna - Bajkoterapia oraz program doradztwa zawodowego. Dzieci uczestniczą również w ogólnopolskiej akcji „Zdrowo i sportowo” – mającej na celu popularyzację zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego. W przedszkolu prowadzonych jest wiele zabaw i zajęć mających na celu integrowanie dzieci, ucząc współdziałania, współodpowiedzialności, doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położony jest na doskonalenie samoobsługi oraz przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Dzieci uczą się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. W pracy z dziećmi tworzone są warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane są zainteresowania pięknem przyrody. Przekazywana jest dzieciom wiedza o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowane są również nawyki prozdrowotne oraz zamiłowanie do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.

W przedszkolu Pluszowego Misia odbywają się zajęcia kształtujące wrażliwość na muzykę, literaturę, poprzez stosowanie są różnych form, jak: opowiadania, wiersze, słuchowiska oraz improwizacje muzyczne. Przedszkolakom bliskie są tematy związane z przyrodą żywą i nieożywioną.

Dzieci uczą się piosenek, tańców, zapoznają się z instrumentami muzycznymi. Doskonalą sprawności manualne w czasie zajęć plastycznych i technicznych poprzez lepienie z plasteliny, wycinanie, rysowanie, malowanie, czy pierwsze doświadczenia kulinarne.


Obowiązkowy Oddział Przedszkolny

Do grupy uczęszczają dzieci w wieku pięciu i sześciu lat. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: z dziećmi w wieku 5-6 lat–około 30 min. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i religii. Korzystają z dwóch posiłków dziennie: śniadania i dwudaniowego obiadu.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej oddziału stosowane są w większości metody aktywizujące i eksperymentalne sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Dzieciom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć ( organizowanych zarówno  w sali przedszkolnej jak i placu zabaw) rozwijających aktywność werbalną, ruchową, plastyczną, muzyczną i twórczą: przedstawienia teatralne, ciekawe wycieczki, spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody, udział w konkursach, innowacjach pedagogicznych, projektach ogólnopolskich oraz bogaty kalendarz imprez przedszkolnych min. Mikołaj, wigilia, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty oraz wiele innych. 6-latki w ciągu całego roku aktywnie przygotowują się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. W grupie panuje atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego jest miejscem dobrej i twórczej zabawy. Najważniejsze jednak jest to by dzieci śmiało przekraczały próg przedszkola, każdy dzień sprawiał im radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech.

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
50
Personel

Nauczyciele pracujący w przedszkolu to wykwalifikowana kadra pedagogiczna dbająca, aby pobyt dzieci w placówce był miły, beztroski i niezapomnianym okresem w ich życiu. W trosce o to nauczyciele ciągle pogłębiają swoja wiedzę i umiejętności poprzez czynne uczestnictwo w kursach i warsztatach doskonalących. Wszyscy pracownicy przedszkola to ludzie, którzy kochają dzieci i potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt, a swoją pracę traktują jak powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.

Dodatkowe zajęcia

Dzieci w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczestniczą w zajęciach realizujących Ogólnopolskie Programy i Akcje oraz innowacje pedagogiczne:

- Ogólnopolski Program „ PoczytajMy”

- Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Dzieci Uczą Rodziców”

- Ogólnopolski Program „ Uczymy Dzieci Programować”

- Ogólnopolska Akcja „ Zdrowo i Sportowo”

- Innowacja Pedagogiczna „ Z kodowaniem za pan brat”,

- Innowacja Pedagogiczna „ Bajkoterapia

Osiągnięcia

Przedszkolaki za udział   w  konkursie Europejskiego Tygodnia Kodowania - Code Week. otrzymały Certyfikat zdobycia kluczowych kompetencji związanych z myśleniem obliczeniowym oraz Certyfikaty za aktywne uczestnictwo w Europejskim Tygodniu Kodowania 2019.

Godziny otwarcia od
7.00
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole czynne od godz. 7.00 do 16.00

od. godz. 8.00 do 13.00 - bezpłatne, pozostałe godziny płatne 1zł/h

Organ prowadzący
Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych