Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu - 1 "C" - klasa humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 1 "C" - klasa humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

Dla kogo?
Lubisz czytać? Pasjonujesz się literaturą i kulturą, historią i światem współczesnym? Interesuje Cię film i teatr? Myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną? Wnikliwie obserwujesz życie społeczne i angażujesz się w działania prospołeczne i artystyczno - kulturalne. Wybierz klasę humanistyczno- językową! To klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych i językowych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z politologią, prawem, dziennikarstwem, szeroko rozumianą kulturą i człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach filologicznych, prawniczych, w ogóle humanistycznych.

Działania i projekty
- efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, również w ramach dodatkowo organizowanych zajęć,
-możliwość prezentowania swojej twórczości w szkole i poza nią,
-edukacja teatralna (wyjazdy do teatru, lekcje w teatrze, koło teatralne),
-elementy wiedzy dziennikarskiej( kontakt np. z Radiem Kielce, lokalnymi mediami),
- udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, m. in. z przedstawicielami Towarzystwa Kościuszkowskiego, absolwentami i przyjaciółmi szkoły,
-możliwość redagowania gazetki szkolnej oraz szkolnych mediów społecznościowych,
- uczestnictwo w cyklicznych imprezach  szkolnych promujących uczenie się języka angielskiego (np. Europejski Dzień Języków),
- zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej,  Konkursie Mistrza Ortografii, Konkursach Języka Angielskiego i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami.

Możliwości
Kim można zostać po ukończeniu klasy humanistyczno-językowej? Studentem prawa, administracji, socjologii, kulturoznawstwa, historii, psychologii, dziennikarstwa, politologii, pedagogiki, studiów filologicznych, artystycznych, komunikacji społecznej, komunikacji wizerunkowej, jak również animatorem kultury.