Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

Klasy wielozawodowe stwarzają młodzieży szansę zdobywania  różnych zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, fryzjer, krawiec, wędliniarz, betoniarz-zbrojarz, cukiernik, lakiernik  samochodowy , elektryk, operator urządzeń przemysłu szklarskiego i wiele innych.

W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia zdobywanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się na równolegle realizowanych częściachpraktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy i teoretycznej – odbywanej w szkole (przedmioty ogólnokształcące) oraz miesięcznych kursów zawodowych (przedmioty zawodowe)  – przeprowadzanych w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego .

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Młodociany pracownik ma prawo do: wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz gromadzenia okresu stażu zawodowego.

W okresie nauki zawodu, uczniowie  zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z  pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.