Staszów
Technikum
Technikum w ZSE w Staszowie - 1a Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1a Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

    Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Rozwijający się rynek, powstawanie nowych firm, nie tylko na rynku krajowym, ale również na w krajach Unii Europejskiej, powoduje rosnące zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych księgowych i specjalistów w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Księgowy to zawód dużego zaufania. Zajmuje się ewidencją zdarzeń w firmie, dokonywaniu rozliczeń finansowych, rozliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, czyli jest to osoba, która wie wszystko o firmie, ma dostęp do najbardziej poufnych informacji i kontaktów. 
Dziś księgowy to także doradca, analityk i dyrektor finansowy czyli ktoś, kto jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mają szanse na zdobycie stabilnego zatrudnienia, ale także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie biura rachunkowego.

ABSOLWENT TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI JEST PRZYGOTOWANY W SZCZEGÓLNOŚCI DO:
 • prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,
 • zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 • wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 • ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej
 • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
 • obsługi oprogramowania biurowego,
 • obsługi oprogramowania kadrowo – płacowego,
 • obsługi oprogramowania finansowo – księgowego.
DUŻY NACISK KŁADZIEMY NA ZDOBYCIE UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNYCH -50% godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe to przedmioty praktyczne

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA
Absolwenci kierunku technik rachunkowości uzyskują konkretne (specjalistyczne) kwalifikacje, poszukiwane na rynku pracy. Mogą być zatrudnieni jako:
 • księgowy, główny księgowy,
 • dyrektor finansowy
 • specjalista d.s. finansów
 • doradca finansowy
 • specjalista d.s. podatków
 • specjalista d.s. ubezpieczeń
 • specjalista d.s. kadr i płac
Mogą być zatrudnieni np. w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • biurach rachunkowych
 • zakładach i jednostkach budżetowych
 • bankach
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • urzędach skarbowych 
 • agencjach celnych

Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą otwierając biuro rachunkowe lub jako biegły rewident.

Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Absolwent po zdaniu matury może podjąć naukę na uczelni wyższej na wszystkich kierunkach m.in.:
 • rachunkowość
 • rachunkowość i finanse
 • rachunkowość i podatki
 • fundusze europejskie
 • ekonomia
 • bankowość
 • doradztwo podatkowe
 • audyt finansowy
 • analityka gospodarcza
 • administracja