Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
Adres
ul.11 Listopada 3, 28-200 Staszów
Telefon
158642583
Fax
158642583
E-mail
Strona www
Dyrektor
Łukasz Bartłomiejczuk
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie
Opis

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie to najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w powiecie staszowskim promuje wartości patriotyczne i postawy obywatelskie, nawiązując do spuścizny Patrona, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pielęgnujemy tradycje „Małej Ojczyzny”, łączymy pokolenia, organizując święta i uroczystości patriotyczne o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Nauczyciele podejmują wiele cennych, oryginalnych inicjatyw wychodzących naprzeciw doraźnym potrzebom nie tylko społeczności uczniowskiej, ale i lokalnego środowiska, dowodząc swego profesjonalizmu i troski o stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. Potwierdzeniem skuteczności tych poczynań jest liczny udział młodzieży szkolnej i mieszkańców Ziemi Staszowskiej w uroczystościach masowych, znaczące sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych, a także komentarze zamieszczane w mediach, pozytywnie oceniające wszystkie przedsięwzięcia. Prowadzimy Muzeum Szkolne, jedyne w województwie świętokrzyskim, które jest miejscem kształtowania tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych. Wokół Szkoły znajduje się Ogród Edukacyjny i Ogródek Meteorologiczny. Liceum jest szkołą twórczą, innowacyjną i przyjazną. Realizuje nowoczesne formy nauczania: eksperymenty i innowacje pedagogiczne z zakresu fizyki, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa, języka łacińskiego, historii, geografii; autorskie programy nauczania z języka łacińskiego, historii, biologii i chemii, projekt edukacyjny z historii „Żelazny Most”.. Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi: Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Świętokrzyską, Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Rzeszowskim. W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie  zostało zakwalifikowane do grona 100 szkół w Polsce realizujących II edycję „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci - ochotnicy, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży MON zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej. Jednostką Wojskową „patronacką” szkoły jest Ośrodek Szkolenia  Poligonowego Wojsk Lądowych  - DĘBA. Uczniowie klasy mundurowej uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym zarówno na terenie szkoły jak również na terenie jednostki patronackiej, gdzie zajęcia poprowadzą oddelegowani instruktorzy z OSPWL – Dęba.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Uczniowie dojeżdżający z powiatu staszowskiego i powiatów ościennych nie mają trudności z dojazdem ponieważ jest bardzo dobrze zorganizowana komunikacja a położenie szkoły w centrum miasta sprawia, że przystanki autobusowe znajdują się blisko szkoły.
Historia

W listopadzie 1918 r., po zakończeniu austriackiej okupacji i wyzwoleniu Staszowa utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Był to zalążek dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedyna wówczas szkoła średnia w naszym mieście. Gimnazjum powstało dzięki staraniom Polskiej Macierzy Szkolnej oraz składkom mieszkańców Staszowa, zbieranym od 1917 r. Pierwszym dyrektorem był Józef Dąbrowski, a po nim, w roku szkolnym 1919/1920, Eugeniusz Przybyszewski. Początkowo szkoła działała w obiektach położonych przy ulicach: Szkolnej, Czystej i obecnej J. Piłsudskiego (wcześniej gen. K. Świerczewskiego). Za kadencji dyrektora Szymona Zmarza (1920-1923), szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Szkolnej 4, zakupionego w 1921 r. od księżnej Róży Radziwiłł. Następcą Szymona Zmarza został Marian Bielawka (1923-1927). W roku szkolnym 1923/1924 szkoła otrzymała prawa gimnazjum państwowego, nadane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1926 r. Polska Macierz Szkolna przekazała gimnazjum miastu Staszów. Od tego momentu, przez następne 19 lat szkoła była prowadzona przez Towarzystwo Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego w Staszowie. Po odejściu Mariana Bielawki placówką kierowali kolejno: Józef Żołnierek (1927-1929), Kazimierz Szokalski (1929/1930), Henryk Wiśniewski (1930-1933), a od 1933 r. – Stefan Kopczyński. Staszowskie gimnazjum przodowało w regionie, dzięki czemu w 1935 r. uzyskało prawa do przeprowadzania egzaminów maturalnych zwieńczających cykl nauki w 4-letnim gimnazjum i 2-letnim liceum. Wybuch II wojny światowej zdezorganizował życie oświatowe na ziemiach polskich. W 1940 r. hitlerowskie władze okupacyjne zamknęły szkołę, a jej budynek przekształciły w magazyn wojskowy. W tej sytuacji staszowscy pedagodzy rozpoczęli tajne nauczanie na poziomie gimnazjum i liceum, obejmując nim w sumie ok. 200 uczniów ze Staszowa i okolic. Egzaminy dojrzałości odbyły się dwukrotnie, w 1943 i 1944 r. Działalność szkoły w tej formie prowadzona była do sierpnia 1944 r., gdy na skutek nadejścia frontu nastąpiła ewakuacja ludności miasta w rejon Połańca. Po zakończeniu wojny, 9 listopada 1945 r. gimnazjum zostało upaństwowione. W roku szkolnym 1952/1953 zmieniono nazwę i profil placówki na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego. W marcu 1960 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ulicy 11 Listopada 3 (dawniej – Armii Czerwonej). Z okazji 50-lecia istnienia, w 1968 r. szkole wręczono pierwszy sztandar. W rok później Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach nadała liceum odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”. W latach 1945-1973 funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stefan Kopczyński (do 1950 r.), Władysław Cudzich (1950-1953), Julian Niedzielski (1953/1954), Stanisław Bień (1954-1961) i Józef Dyk (1961-1973). Kadencja Adama Kozińskiego, przypadająca na lata 1973-2001, to okres dynamicznego rozwoju szkoły, która zyskała opinię jednej z najlepszych na Ziemi Świętokrzyskiej. Jubileusz 75-lecia, obchodzony w 1993 r., stał się okazją do nadania liceum imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, oraz do wręczenia nowego sztandaru. W dwa lata później szkoła została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, przyznanym przez Radę Miasta w Staszowie. W 1999 r. organem prowadzącym liceum ustanowiono Powiat Staszowski. Rozpoczętą w roku szkolnym 1999/2000 budowę hali sportowej wraz z zapleczem dydaktycznym zakończono we wrześniu 2001 r. Wtedy też kierownictwo przeszło w ręce Jolanty Zdrojkowskiej, która funkcję dyrektora sprawowała do sierpnia 2012 r. Jej kadencja upłynęła pod znakiem modernizacji bazy materialnej szkoły i wdrażania założeń reformy systemu edukacji. W roku szkolnym 2002/2003 otwarto kompleks boisk sportowych, a w latach następnych (2005, 2007 r.) – pracownie internetowe. W roku szkolnym 2008/2009 ukończono kapitalny remont budynku i placu szkolnego. W październiku 2012 r. dyrektorem liceum została Anna Karasińska.

Rok 2018 był wyjątkowy dla Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie bowiem odbyły się obchody 100 – lecia szkoły, które były okazją do refleksji nad historią liceum, do wyrażenia szacunku i wdzięczności ludziom, którzy tworzyli i tworzą jej historię. Odbyło się wiele inicjatyw o charakterze naukowo-kulturalnym, np. okolicznościowe publikacje („100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w świetle setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości”, „100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 1918 – 2018. Z tradycją w nowoczesność”), sesja naukowa, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania z absolwentami.

Koła zainteresowań

Szkolna młodzież ma szanse wszechstronnie rozwijać swoje talenty i pasje, dzielić się swą kreatywnością. Uczniowie o zainteresowaniach dziennikarskich redagują gazetkę szkolną „LOczek” i przygotowują audycje. Ci, którzy pasjonuje teatr uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, a uczniowie obdarzeni talentem muzycznym i wokalnym udzielają w zespole „Credo”. Ci, których pasją jest wojsko – uczestniczą w zajęciach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, zaś ci, którzy fascynują się tańcem – uczą się tańca towarzyskiego, ludowego i dawnego w ramach zajęć SKS. Przy szkolnej bibliotece kreatywnie działa Dyskusyjny Klub Edukacyjny, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań literackich i poetyckich oraz propagowanie czytelnictwa. Szkoła przykłada dużą wagę do kształtowania wrażliwości uczniów, dzięki czemu aktywnie udzielają się w wolontariacie, włączają się w realizację idei honorowego krwiodawstwa, aktywnie uczestniczą w przedświątecznych zbiórkach żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przygotowują paczki mikołajkowe dla dzieci z okolicznych domów dziecka, organizują happeningi o tematyce antyuzależnieniowej. Szkoła stwarza możliwości rozwijania talentów sportowych. Uczniowie mają do dyspozycji doskonale rozbudowaną bazę dydaktyczną i sportową, na którą składa się: hala sportowa, kompleks boisk, sala gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. W ramach SKS prężnie działa sekcja, pływacka, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, Od 2005 roku przy współpracy z AGH w Krakowie organizowane są kursy z matematyki, chemii, fizyki przygotowujące młodzież do studiów w ramach tzw. Roku Zerowego. Każdego roku działają koła przedmiotowe: językowe, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, polonistyczne, historyczne w ramach, których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i przygotowują się do olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie uczestniczyli w projekcie „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kontakty zagraniczne
Szkoła uczestniczy w europejskim programie "Socrates Comenius", w ramach którego prowadzona jest wymiana młodzieży ze szkołami europejskimi ( Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja, Niemcy, Rumunia ). Każdego roku szkoła organizuje wycieczki zagraniczne do Grecji, Francji i Włoch, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.
Osiągnięcia
Liceum na przestrzeni 100 lat uzyskało liczne certyfikaty, odznaczenia, potwierdzające wysoką jakość szkoły, m.in.: "Stambułkę Staszowską 2018",„Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, Medal „Za Zasługi dla Ochrony Przyrody i Kształtowania Środowiska”, Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla PCK”, Medal „Zasłużony dla Miasta Staszowa”, Certyfikat „Szkoła z Klasą”, Medal „Za Wspieranie Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego”, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom”, Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bezpieczna Szkoła. Bezpieczny Uczeń”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”, „Szkoła Ekspercka 2.0”. W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Chemia na nowo”, aktywnie współpracujemy z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" w Grzybowie. Przedsiębiorstwo sprawuje patronat naukowy nad realizacją projektu. Firma wyposażyła pracownię chemiczną w szkło i sprzęt laboratoryjny, pomoce dydaktyczne, odczynniki, tablice chemiczne, tablicę interaktywną, podręczniki akademickie. Na terenie zakładów odbywają się lekcje chemii. Od 2012r. uczniowie klas biologiczno – chemicznych uczestniczą w ogólnopolskiej akcji aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola”. Do realizacji zadania Nadleśnictwo Staszów przekazało szkole 30 arów lasu, gdzie odbywają się żywe lekcje biologii, przyrody. Od 2009r. Szkoła prowadzi rekrutację do klas mundurowych o rozszerzonym programie nauczania z zakresu przysposobienia wojskowego. Patronat naukowy nad klasami sprawuje WAT. Szkoła prowadzi działalność badawczą, wydawniczą, naukową, w ramach której po raz pierwszy uczniowie klas humanistycznych przetłumaczyli 57 inskrypcji łacińskich. Z roku na rok wzrasta liczba laureatów i finalistów olimpiad z języka łacińskiego, biologii, chemii, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii i konkursów przedmiotowych, tematycznych, artystycznych. Liceum dobrze przygotowuje do matury, poziom zdawalności jest jednym z najwyższych w powiecie staszowskim, województwie świętokrzyskim. Absolwenci Szkoły licznie dostają się na prestiżowe kierunki najlepszych uczelni w kraju i za granicą.
Zajęcia pozalekcyjne

Szkolna młodzież ma szanse wszechstronnie rozwijać swoje talenty i pasje, dzielić się swą kreatywnością. Uczniowie o zainteresowaniach dziennikarskich redagują gazetkę szkolną „LOczek” i przygotowują audycje. Ci, którzy pasjonuje teatr uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, a uczniowie obdarzeni talentem muzycznym i wokalnym udzielają w zespole „Credo”. Ci, których pasją jest wojsko – uczestniczą w zajęciach Związku Strzeleckiego „Strzelec”, zaś ci, którzy fascynują się tańcem – uczą się tańca towarzyskiego, ludowego i dawnego w ramach zajęć SKS. Przy szkolnej bibliotece kreatywnie działa Dyskusyjny Klub Edukacyjny, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań literackich i poetyckich oraz propagowanie czytelnictwa. Szkoła przykłada dużą wagę do kształtowania wrażliwości uczniów, dzięki czemu aktywnie udzielają się w wolontariacie, włączają się w realizację idei honorowego krwiodawstwa, aktywnie uczestniczą w przedświątecznych zbiórkach żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przygotowują paczki mikołajkowe dla dzieci z okolicznych domów dziecka, organizują happeningi o tematyce antyuzależnieniowej. Szkoła stwarza możliwości rozwijania talentów sportowych. Uczniowie mają do dyspozycji doskonale rozbudowaną bazę dydaktyczną i sportową, na którą składa się: hala sportowa, kompleks boisk, sala gimnastyki korekcyjnej oraz siłownia. W ramach SKS prężnie działa sekcja, pływacka, piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, Od 2005 roku przy współpracy z AGH w Krakowie organizowane są kursy z matematyki, chemii, fizyki przygotowujące młodzież do studiów w ramach tzw. Roku Zerowego. Każdego roku działają koła przedmiotowe: językowe, matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne, polonistyczne, historyczne w ramach, których uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i przygotowują się do olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie uczestniczyli w projekcie „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Obrony Narodowej;