Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku - 1E Technik elektryk
Nazwa oddziału

 1E Technik elektryk

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik elektryk – jest nowoczesnym i rozwojowym zawodem umożliwiającym osiągnięcie satysfakcji z wykonywanej pracy. Rozwój techniki i zwiększanie możliwości urządzeń  elektrycznych i elektronicznych wymusza na absolwencie dokształcanie się i specjalizację w wybranym kierunku dając możliwość samorealizacji oraz wysokich zarobków. Ze względu na różnorodność wykorzystywanych urządzeń elektrycznych, rozwój sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych, na krajowym i zagranicznym rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie. 

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:
W zawodzie technik elektryk nauka odbywa się w systemie pięcioletnim i kończy się maturą.  W trakcie kształcenia, uczeń zdaje również egzaminy z kwalifikacji zawodowych, po zdaniu których otrzymuje świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje.
ELE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Sylwetka absolwenta
W cyklu kształcenia uczniowie oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresu:
podstaw elektrotechniki i elektroniki,
projektowania schematów i planów instalacji elektrycznych,
montażu, uruchamiania, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych,
diagnozowania, lokalizowania i usuwania uszkodzeń instalacji elektrycznych,
oceny stanu i wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych,
projektowania schematów i wykonywanie układów zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych,
montażu, uruchamiania, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
diagnozowania, lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
programowania prostych aparatów i sterowników,
dobierania i stosowania środków ochrony przeciwporażeniowej,
obsługi oprogramowania wspomagającego projektowanie instalacji elektrycznych i układów sterowania.

Program realizowany na zajęciach został rozszerzony o dodatkowe umiejętności z zakresu rysunku technicznego i podstaw programowania sterowników.
Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności jest zdanie matury i dwóch egzaminów z kwalifikacji ELE.02 i ELE.05.
Dla uczniów piątych klas szkoła organizuje zajęcia i egzamin umożliwiający zdobycie świadectwa kwalifikacji E i D (uprawnienia grupy SEP).
W trakcje kształcenia uczeń ma możliwość korzystania w wielu dodatkowych kursów prowadzonych w ramach projektów realizowanych przez szkołę.

Technik elektryk znajdzie zatrudnienie w:
zakłady energetyczne, elektrownie,
firmy budowlane (wykonywanie instalacji elektrycznych),
zakłady przemysłowe – utrzymanie ruchu, uruchamianie linii produkcyjnych,
sklepy elektryczne i elektroniczne,
sklepy AGD/RTV – montaż i serwisowanie sprzętu u klienta,
zakłady naprawiające sprzęt elektryczny,
firmy projektujące i wykonujące instalacje:
o elektryczne,
o zasilania awaryjnego,
o alarmowe,
o monitoringu,
o oświetleniowe,
o sterowania,
o systemów inteligentnego domu.

   Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Zajęcia prowadzone są w formie teoretycznej, pracowni, zajęć warsztatowych oraz miesięcznej praktyki w zakładach pracy.
Oprócz klas lekcyjnych, szkoła posiada trzy pracownie umożliwiające przeprowadzenie zajęć praktycznych z elektrotechniki i elektroniki, instalacji oraz maszyn elektrycznych, dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie są prowadzone w pracowniach komputerowych.

Zajęcia warsztatowe przeprowadzane są w obiektach Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji znajdujących się przy szkole.
Praktyki miesięczne odbywają się w zakładach pracy na terenie miasta oraz w zależności od zamieszkania uczniów w sąsiednich miejscowościach.
Uzupełnieniem kształcenia są wyjazdy na wycieczki do rozdzielni elektrycznych, elektrowni i zakładów pracy.
Dla uczniów w wysokimi wynikami organizowany jest wyjazdy na miesięczną praktykę zagraniczne.
Baza dydaktyczna jest systematycznie rozbudowywana, tak aby zapewnić możliwość kształcenia na wysokim poziomie zgodnie z wymaganiami programu nauczania i przemysłu.