Sanok
Technikum
Technikum Nr 2 w Sanoku - 1e Technik elektronik
Nazwa oddziału

 1e Technik elektronik

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka
  • język obcy nowożytny ,  historia ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

1. Opis kierunku
Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający młodemu człowiekowi możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Urządzenia elektroniczne to zarówno komputery, zegarki, telefony i smartfony, instalacje alarmowe, sprzęt AGD i RTV, ale także układy sterowania współczesnych samochodów, w zakładach pracy, sterowanie bezprzewodowe, systemy inteligentnych budynków, fotowoltaika, sprzęt medyczny i mikroprocesorowe urządzenia programowalne.
Elektronik to osoba odpowiedzialna za naprawę różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, ich montaż, instalację i konserwację. Elektronik zajmuje się sprzętem i jego oprogramowaniem w zakładach produkcyjnych, usługowych (w drugim przypadku elektronik wyjeżdża do klientów w celu naprawy urządzeń w ich domach) i w domach prywatnych. Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

2. Informacja dodatkowe
W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Sylwetka absolwenta
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, wiedzę i umiejętności z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów elektronicznych , systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów - układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
- organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
- przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
- uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
- nadzorowania i kontroli pracy urządzeń elektronicznych,
- diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
- instalowania, konserwowania, użytkowania urządzeń elektronicznych,
- okresowych przeglądów podzespołów i urządzeń elektrycznych,
- oceny stan technicznego i dokonać naprawy urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.
- gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
- programowania urządzeń elektronicznych i sterowników PLC,
- projektowania i wykonywania instalacji inteligentnego domu,
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.


5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
- warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
- firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych,
- zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów elektrycznych i elektronicznych, wykonywania i testowania instalacji elektrycznych, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych, Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.

 7. Patronat
Kierunek technik elektronik jest objęty patronatem firmy EAE-Elektronik Sanok
W ramach patronatu zapewniamy m. in.
• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi
i dostosowany do ich potrzeb,
• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
• stypendia motywacyjne dla najlepszych,
• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
• zajęcia praktyczne w EAE-Elektronik pod okiem instruktorów - wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji, w gospodarstwach domowych (AGD), elektroniką inteligentnych domów - PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
• oferty pracy dla najlepszych absolwentów.


Przedmioty punktowane:
Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie


Linki:

Prezentacja oferty edukacyjnej

Film reklamowy - Technik elektronik