Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Sanoku - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa wielozawodowa — w każdym wybranym zawodzie !

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz samochodowy, stolarz, elektromechanik, cukiernik, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, ślusarz,
i każdy inny wybrany zawód przez ucznia.

Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów / turnusów dokształcania młodocianych pracowników / w Centrum Kształcenia Zawodowego.
Wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają w naszej szkole.

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę . Z tego tytułu przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak:

    * Wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej 5%, w drugiej 6%, w trzeciej 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale),
    * opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
    * okresu zatrudnienia wlicza się do stażu pracy,
     * zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie,
     * prawo do urlopu wypoczynkowego

Jesteśmy jedyną szkołą w naszym regionie, gdzie uczniowie są pracownikami młodocianymi – mają wynagrodzenie oraz największą szansę zatrudnienia na rynku pracy.

Uczniowie, który zdobyli wiedzę i umiejętności zawodowe oraz zdali egzamin czeladniczy lub egzamin z kwalifikacji w zawodzie w OKE mogą być zatrudnieni przez pracodawcę.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia każdy absolwent może kontynuować podnoszenie swoich kwalifikacji w bezpłatnym formach kształcenia: Branżowej Szkole II stopnia oraz liceum ogólnokształcącym, w formie zaocznej (co dwa tygodnie piątek – sobota ) lub w formie wieczorowej (trzy razy w tygodniu).