Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Ponadto, 8 tygodniowa praktyka zawodowa w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • sporządzanie programów, organizacja i obsługa imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowanie tras podróży i dokonywanie rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenie informacji turystycznej
 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenie sprzedaży i rozliczanie usług i imprez turystycznych
 • posługiwanie się językiem angielskim w branży turystycznej

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • doskonalenie swoich umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • podjęcie pracy jako:
  • specjalista do spraw turystyki,
  • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
  • organizator imprez,
  • organizator kongresów i konferencji,
  • rezydent biura podróży,
  • animator czasu wolnego,
pracownik informacji turystycznej.