Sanok
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Sanoku - 1. FW - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1. FW - Wielozawodowa

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

Opis

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Kształcenie w każdym wybranym zawodzie !

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz samochodowy, cieśla, stolarz, elektromechanik, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, piekarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, i każdy inny wybrany przez ucznia zawód.

W klasach wieloz?awodowych Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone jest kształcenie w systemie dualnym (inaczej zwany przemiennym lub dwutorowym). Kształcenie tego typu polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu ogólnym i zawodowym teoretycznym w szkole branżowej lub w Centrum Kształcenia Zawodowego. Model edukacji zawodowej nazywany system dualnym zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną. Praktyka ta realizowana jest w formie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym. Z powyżej zawartej umowy wynika kwestia wynagrodzenia za pracę. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i odpowiednio wynosi ono: w I roku nauki - nie mniej niż 5%; w II roku nauki - nie mniej niż 6% i w III roku nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia

W dualnym systemie kształcenia:

 • kształci się w określonym zawodzie, specjalności czy kwalifikacji,
 • nauka zawodu (tzw. praktyka) odbywa się u pracodawcy lub rzemieślnika,
 • występuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i określone wynagrodzenie za wykonywaną pracę,
 • nauka teoretyczna jest organizowana w formach szkolnych lub pozaszkolnych,
 • kształcenie kończy się uzyskaniem formalnych kwalifikacji – zawodu.

Korzyści kształcenia dualnego:

 1. Uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe bezpośrednio u potencjalnego przyszłego pracodawcy,
 2. Uczeń jest motywowany do nauki finansowo – otrzymuje wynagrodzenie,
 3. System umożliwia uczniom szkół branżowych płynne przejście z okresu nauki do czynnego życia zawodowego,
 4. Zajęcia praktyczne odbywają się w przedsiębiorstwie, które spełnia wymogi współczesnego rynku,
 5. System umożliwia kształtowanie postaw i kompetencji, które są wysoko cenione przez przyszłych pracodawców.

 Uczniowie – pracownicy młodociani:

 • Wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących zdobywają w naszej szkole,
 • Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywają w szkole lub w formie kursów (4 – tygodniowych turnusów dokształcania zawodowego młodocianych pracowników)
  w Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ nr 2 w Sanoku lub w formie wyjazdowej CKZ Jasło / Olkusz / Gliwice).
 • Naukę zawodu realizują u pracodawcy, który zawarł z uczniem umowę o pracę.
  Z tego tytułu przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak:

ü  wynagrodzenie za pracę (w klasie I - 5%, II - 6%, III - 7%),

ü  opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

ü  wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,

ü  zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,

ü  prawo do urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego.

Po ukończeniu szkoły zawodowej każdy absolwent może kontynuować podnoszenie swoich kwalifikacji w bezpłatnym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych / szkole branżowej II stopnia., w formie zaocznej (co dwa tygodnie piątek – sobota ) lub w formie wieczorowej (trzy razy w tygodniu).