Sanok
Technikum
Technikum Nr 2 w Sanoku - technik ochrony środowiska 1to-o
Nazwa oddziału

 technik ochrony środowiska 1to-o

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Fizyka

 Informatyka

 Język angielski

 Matematyka

Opis

1. Opis kierunku
Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.
Technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

2. Informacje dodatkowe
Uczniowie w klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową w zakładach pracy, która umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. Uczniowie w ramach projektów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne – dotychczas odbywały się one w Hiszpanii, na Malcie i Maderze.
W ramach projektów uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych, dzięki którym zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz otrzymują wynagrodzenie.

3. Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia
CHM.05. – Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie
przygotowany do wykonywania zadań :
-badania stanu środowiska
-prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
-monitorowania poziomu zanieczyszczeń
-sporządzania bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wody i gleby
-określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
- planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
- planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
- planowania działań na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska
- obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
- przygotowanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej

5. Technik ochrony środowiska może znaleźć pracę w :
- oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych
- laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia
- komórkach ochrony środowiska działów przemysłowych
- zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych produkujących zanieczyszczenie środowiska
- instytutach naukowo-badawczych
- składowiskach i sortowniach odpadów
- prywatnych zakładach specjalistycznych
- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej

Przedmioty punktowane:

Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, przyroda

Filmy reklamowe i prezentacje:

Film 1

Film 2

Prezentacja