Puławy
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Integracyjne im. Kubusia Puchatka
Adres
Czartoryskich 21, 24-100 Puławy
Telefon
814586470
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Renata Gałuszka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Nasze przedszkole
 • Wejście główne
 • Górny hol
 • Sala Zajęć
 • Sala zajęć
 • Sala zajęć
 • Gabinet psychologiczno- pedagogiczny
 • Gabinet logopedyczny
 • Sala gimnastyczna
 • Suchy basen
 • Szatnia
 • Ogród przedszkolny
Opis

Publiczne Przedszkole Integracyjne im. Kubusia Puchatka w Puławach znajduje się na ulicy Czartoryskich 21 w centrum miasta. Atutem przedszkola jest położenie budynku w pobliżu obszarów zieleni- Parku Czartoryskich i Skweru Niepodległości, położenie z dala od ulicy, co izoluje przedszkole od ruchu i zgiełku miasta. Przedszkole posiada piękny ogród, na którym znajdują się nowoczesne, ekologiczne i posiadające wymagane atesty sprzęty rekreacyjne.W 2020 został dodatkowo zbudowany Ogród Sensoryczny dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.Duży parking dla samochodów umożliwia rodzicom, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, szybkie i łatwe przemieszczanie się. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, zmodernizowane łazienki, wyposażenie w wózki inwalidzkie, nowoczesny plac zabaw, winda).W placówce funkcjonują 4 oddziały integracyjne.
Nasze przedszkole oferuje:
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• Kompetentny i odpowiedzialny personel administracyjno- obsługowy;
Mało liczne grupy (do 20 dzieci);
Przyjazne programy nauczania, które są szansą na pełny rozwój dziecka i dobre przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole;
• Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualną terapię specjalistyczną;
• Indywidualne programy dostosowane do tempa rozwoju dziecka i przyswajania wiedzy, w tym programy własne: edukacyjne, wokalno- muzyczne, logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne,rozwijające zdolności dzieci, taneczne, dotyczące bezpieczeństwa, adaptacyjne;
Programy pracy z dziećmi wybitnie zdolnymi, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci m.in poprzez udział w konkursach, występach, przedstawieniach i zajęciach indywidualnych;
Zabawę i naukę w oddziałach integracyjnych dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
Wczesną adaptację dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną;
Zajęcia logopedyczne rozwijające kompetencje komunikacyjne;
Zajęcia z pedagogami specjalnymi dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;

Zajęcia z psychologiem rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
Konsultacje i porady specjalistyczne dla rodziców.;
• Rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci;
Bogatą ofertę edukacji regionalnej- wycieczki , spacery, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi;
• Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych- komputerów i edukacyjnych programów multimedialnych, tablic interaktywnych, dywanu interaktywnego, robota Photona, kolor-Piano.
Programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci- adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury dziecięcej, koncerty, przedstawienia, zabawy okolicznościowe i integracyjne;
• Systematyczną współpracę z placówkami kulturalno- oświatowymi i instytucjami;
• Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęcia z zakresu WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA;
Bogato wyposażoną bazę lokalową i dydaktyczną - 4 przestronne sale zajęć z pomocami i zabawkami, gabinety specjalistyczne (pedagogiczno-psychologiczny, logopedyczny ), salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, pomoce do integracji sensorycznej oraz w elementy sali doświadczania świata;
Posiłki dla dzieci z dietami pokarmowymi;

Nowoczesny plac zabaw z atestem i Ogród Sensoryczny dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Język angielski, religia, rytmika.

Dzięki naszej placówce dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społeczne, pełniej, wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną, pozbawioną egoizmu, nastawioną także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Wychowanek niepełnosprawny funkcjonując wśród dzieci zdrowych jest bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną. Wspólna nauka, zabawa, pomoc to najcenniejszy walor integracji – ukształtowane w dzieciństwie postawy będą stanowiły istotę późniejszego dorosłego życia społecznego.


Godziny otwarcia od
6:00-16.00
Osiągnięcia


-Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna-posiadającą tytuł magistra zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, (jedna osoba posiada tytuł dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, 11 nauczycieli stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego). Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności m.in. na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach. Jest innowacyjna i twórcza. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne metody pracy z dziećmi;

- Certyfikaty - Wiarygodne Przedszkole, Klub Szkół UNICEF, Kubusiowi Przyjaciele Natury, MEN- Szkoła Pamięta, Szkoła do hymnu,;
-Wygranie rankingu placówek przedszkolnych najbardziej polecanych przez mieszkańców Puław- zorganizowanego portal lubelskie.naszemiasto.pl
https://lubelskie.naszemiasto.pl/…/ga/c1-8117567/zd/59676581

- Udział w  konkursach, turniejach, spartakiadach, festiwalach organizowanych przez inne placówki oświatowe, instytucje o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, na których nasi wychowankowie niepełnosprawni i zdrowi zdobywają nagrody, dyplomy i wyróżnienia;

-Kadra pedagogiczna w swoim dorobku posiada nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Puławy.

- Szybka adaptacja dzieci do przedszkola;

- Dobra opinia placówki w środowisku lokalnym;

- Wysoki poziom przygotowania dzieci rozpoczynających edukację szkolną;

-Diagnozowanie umiejętności i potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- Szeroko pojęta integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.  

Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00, przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia   prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów  i osoby posiadających odpowiednie kwalifikacje i  umiejętności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz duże doświadczenie zawodowe:

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE DODATKOWE ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

 • język angielski: odbywa się we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu;  

• religia: odbywa się w dwóch starszych grupach wiekowych dwa razy w tygodniu;  

• zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są z dziećmi posiadającymi stosowną opinię z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na wniosek rodziców; 

• zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego; 

• zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej-
• zajęcia logopedyczne;

• zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi;
• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

• zajęcia  o charakterze terapeutycznym: SI, TUS, ogólnorozwojowe, Terapia Ręki;

 • rytmika: organizowana jest we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu;  


 

Organ prowadzący
Gmina Miasto Puławy
Personel

dyrektor

referent

7 nauczycieli  wychowania przedszkolnego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel religii

3 pedagogów specjalnych

logopeda

psycholog

4 woźne oddziałowe

2 pomoce nauczyciela

kucharz

pomoc kucharza

pracownik do robót ciężkich 

Koła zainteresowań

oddz.I-muzyczno-instrumentalne

oddz.II-matematyczno-przyrodnicze, plastyczne

oddz.III-zabaw badawczych, bajkoterapii

oddz.IV-plastyczne, czytelnicze

Historia
Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej placówki na stronie internetowej przedszkola.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe