Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
Adres
C.K. Norwida 30, 24-100 Puławy
Telefon
81 458 63 90
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
 • Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach
Opis
Miejskie Przedszkole Nr 7 w Puławach mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku przy ulicy Norwida 30. Charakterystyczną cechą naszego przedszkola jest stojący na placu Słoń-zjeżdżalnia, dzięki któremu wszyscy szybko lokalizują nasze przedszkole. Jesteśmy placówka 5- oddziałową, pracującą w godzinach od 6.00 do 16.00. Posiadamy 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc przyjmujemy dzieci 2,5 letnie. Lokalizacja oraz otoczenie stwarzają optymalne warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Budynek spełnia wszystkie normy oraz standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedszkole posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno – bytową, a każdy oddział własną salę zajęć z dostępem do łazienki. Kolorowe, funkcjonalne sale zajęć są wyposażone w sprzęt, środki dydaktyczne, kąciki tematyczne, zabawki, gry dostosowane do wieku dzieci. Zaletą naszego przedszkola jest duży ogród pełen zieleni, krzewów i drzew dających cień w słoneczny dzień. W roku 2014 dokonano modernizacji placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw wyposażony jest w nowoczesne, kolorowe urządzenia rekreacyjno – sportowe, w piaskownicę, drabinki, huśtawki, karuzelę i kolorowy pociąg. Sprzęt posiada wymagane certyfikaty i atesty bezpieczeństwa. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci dodatkowym atutem przedszkola jest monitoring zewnętrzny. Naszym priorytetem jest: stworzenie wychowankom szczęśliwego dzieciństwa, poszanowanie praw dziecka, oraz wspieranie jego indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. W tworzeniu dla dzieci jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju, zabawy i nauki pomagają doświadczeni i życzliwi pedagodzy, łączący pracę z pasją, profesjonalizm z wrażliwością. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach wzbogacając swój warsztat o innowacyjne metody pracy . Dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola dbają o bezpieczeństwo, porządek i serdeczny klimat pracy. Dzieci i rodzice są zadowoleni z pobytu i kontaktu z przedszkolem. Działalność opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczna przebiega zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i zalecanymi warunkami jej realizacji oraz programami: „Nasze Przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej oraz „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk. Ponadto proponujemy szeroki wachlarz programów własnych opracowywanych przez nauczycielki, uwzględniających indywidualne możliwości i potrzeby dzieci. Stosujemy aktywne i nowatorskie metody pracy m.in. metody aktywizujące, Pedagogikę zabawy ,,Klanza”, elementy Kinezjologii edukacyjnej, metodę I. Majchrzak, metodę E. Gruszczyk–Kolczyńskiej, metodę w. Sherborne. Atrakcyjność placówki podnoszą ciekawe i bogate oferty zajęć. Zapewniamy dzieciom kontakt ze sztuką poprzez przedstawienia teatralne, które odbywają się na terenie naszego przedszkola. Organizujemy z udziałem dzieci spotkania z ciekawymi ludźmi. Każdego roku organizujemy szereg wycieczek i uroczystości przedszkolnych takich jak: - Pasowanie na przedszkolaka, - Andrzejki, - Mikołajki, - Jasełka, - Wigilia przedszkolna, - Dzień Babci i Dziadka, - Zabawa karnawałowa, - Dzień Dziecka, - Piknik rodzinny itp. Przedszkole dąży do pełnego rozwoju zainteresowań dzieci zgodnie z ich możliwościami i wrodzonym potencjałem. Wyrównuje szanse edukacyjne na wysokim poziomie, przygotowuje wychowanków do podejmowania nauki w szkole. Placówka współpracuje z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. Organizuje spotkania z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Przedszkole posiada własną kuchnię, która oferuje dzieciom urozmaicone, smaczne i bogate w warzywa i owoce posiłki. W naszym przedszkolu dziecko: Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju, rozwija aktywność poznawczą i twórczą, zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy. Poznaje swoje prawa i obowiązki, czuje się bezpieczne, przebywa w życzliwej i dobrej atmosferze, jest wrażliwe na potrzeby innych, szanuje tradycje rodzinne, narodowe, religijne, osiąga gotowość szkolną. Nasze przedszkole: • Przygotowuje dzieci do nauki w szkole • Kontynuuje wychowanie domowe • Stwarza miłą, bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki • Wspiera działania w różnych dziedzinach aktywności • Integruje wszystkie dzieci • Stara się stwarzać dzieciom szczęśliwe dzieciństwo Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, sprawiamy, że czuje się akceptowane, kochane, radosne i bezpieczne, realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz misję i wizję naszego przedszkola. Zajęcia programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wspomagają rozwój i edukację dzieci, zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej placówki.
Godziny otwarcia od
6:00
Osiągnięcia
Jesteśmy:  Placówką zmierzającą wspólnie z najbliższym środowiskiem zbudować przyjazne dzieciom i rodzinie przedszkole – przedszkole promujące zdrowy i bezpieczny styl życia.  Kładziemy nacisk na wychowanie dzieci zgodnie ze zdrowym stylem życia, wykorzystując w pracy dydaktyczno-wychowawczej założenia programów prozdrowotnych i proekologicznych opracowanego przez nauczycielki naszej placówki oraz uczestnicząc w Ogólnopolskich Programach Edukacji Zdrowotnej,  Najważniejszymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej pracy są: bezpieczeństwo każdego z nas, wzajemna akceptacja, szacunek wobec siebie, promocja zdrowia i szeroko pojęta więź ze środowiskiem społecznym, rodzinnym i przyrodniczym.  Propagujemy i kształtujemy postawy prozdrowotne i proekologiczne.  Zapewniamy kompetentnych nauczycieli oraz życzliwy personel pomocniczy.  Przestrzegamy praw i powinności dziecka.  Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka.  Stymulujemy i wspomagamy różnorodną aktywność wychowanków, zgodnie z programem autorskim propagującym pedagogikę Celestyna Freineta „Pozwól się dziecku wypowiedzieć – pozwól mu się wyrazić”.  Nasi wychowankowie kończący edukację przedszkolną są bardzo dobrze przygotowani do objęcia obowiązków w szkole, o czym świadczą opinie nauczycieli szkolnych,  Przedszkole bierze udział w różnego rodzaju akcjach społecznych: - Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom", - „Pomóżmy Zwierzakom" - zbiórce karmy dla zwierząt z puławskiego schroniska, - „Góra Grosza" - akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem MEN na rzecz rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych., - Akcja zbierania plastikowych nakrętek. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  oraz w programach edukacyjnych: - Ogólnopolski Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, - Program Edukacji antynikotynowej „Czyste Powietrze wokół Nas”, - Programy edukacji Zdrowotnej „Zdrowo jem - zdrowo żyję” oraz „Piramida Zdrowego Żywienia”, - Ogólnopolski Program „Bezpieczne Przedszkole”, - Ogólnopolski projekt „Mamo, Tato- wolę wodę”  Promujemy zdolności i talenty dzieci w konkursach, przeglądach i turniejach o zasięgu lokalnym i krajowym. Nasi wychowankowie często są laureatami tych konkursów, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Przedszkole jest także organizatorem konkursów o zasięgu międzyprzedszkolnym,  Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, wspierając podjęte w placówce działania związane z tworzeniem wychowankom warunków do odkrywania, poznawania i rozumienia: siebie, ludzi, świata oraz do budowania własnego systemu wartości. Współpracujemy m.inn. z: • Młodzieżowym Domem Kultury (udział dzieci w zajęciach teatralnych, plastycznych, udział dzieci w konkursach, przeglądach i festiwalach), • Puławskim Ośrodek Kultury „Dom Chemika” (umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką, zwiedzanie wystaw, udział wychowanków w konkursach plastycznych, recytatorskich i innych), • Szkołami podstawowymi w Puławach (poznawanie środowiska szkolnego, łagodne przekroczenie progu szkolnego, udział w konkursach i przeglądach), • Miejskimi Przedszkolami ( promocja osiągnięć wychowanków w środowisku lokalnym, udział w konkursach, spartakiadach sportowych i festiwalach). • Biblioteką Miejską (popularyzowanie czytelnictwa, spotkania w bibliotece, wypożyczanie książek, udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę). W ramach obchodów Światowego Dnia Książki co roku organizujemy we współpracy z Biblioteką spotkania z autorami książek i bajek dla dzieci ( Izabebellą Klebańską, Wiolettą Piasecką, Ewa Stadmuller, Elizą Piotrowską) • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (badania dzieci i konsultacje), • Puławskim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (konsultacje z metodykiem, udział w kursach i warsztatach metodycznych, udział nauczycielek w I edycji konkursu „Kreatywny Nauczyciel” – zdobycie I miejsca ), • Nadleśnictwem w Puławach (poznawanie ekosystemu leśnego, spotkania z leśniczym, wspólne sadzenie drzew, realizacja edukacji ekologicznej), • Powiatową Komendą Policji w Puławach (bezpośredni kontakt dzieci z policjantami na terenie komendy, wizyty funkcjonariuszy policji w przedszkolu realizacja treści z zakresu wychowania komunikacyjnego i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, monitorowanie bezpieczeństwa mienia i obiektu, • Państwową Strażą Pożarną w Puławach (działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, spotkania ze strażakami, udział strażaków w „Próbnej ewakuacji na wypadek pożaru”), • Centrum Inicjatyw Artystycznych (cykliczne spotkania z Panią Muzyką – popularyzowanie muzyki poważnej, ludowej, muzyki, zwyczajów z innych kontynentów), • Straż Miejska, Urząd Miasta Puławy, Muzeum Regionalne, MOSIR ( poznawanie obiektów użyteczności publicznej), • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( uzyskanie pomocy materialnej dzieciom z rodzin biednych),  Podejmując powyższe działania pamiętamy, aby jakość naszej pracy pozwoliła na tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zapewnienia bezpieczeństwa i edukacji na bardzo wysokim poziomie.  Pracę pedagogiczną realizujemy tak, aby dzieci osiągały sukcesy adekwatne do swoich indywidualnych możliwości rozwojowych.  Każde dziecko jest dla nas ważne! I zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane, bezpieczne i szczęśliwe. ZAPRASZAMY!
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne w dni robocze od poniedziałku - do piątku przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. W przedszkolu funkcjonuje iPrzedszkole elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
Dodatkowe zajęcia
Pragnąc zapewnić naszym dzieciom rozwój zdolności i zainteresowań proponujemy następujące zajęcia dodatkowe: • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, • nauka języka angielskiego, • zajęcia taneczne „Szkółka Tańca i Dobrych Manier” • zajęcia logopedyczne, • korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne • religia na wniosek rodziców dla dzieci 6-letnich, • cykl zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych i ich rodziców, • zajęcia plastyczne, ekologiczne i literackie „Polski bajarz” w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli-specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętność pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne organizowane po realizacji podstawy programowej, tj. po godzinie 13.00.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Puławy
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika