Puławy
Przedszkole
Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach
Adres
Krańcowa 9, 24-100 Puławy
Telefon
814586450
Fax
814586452
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Halina Chołody
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Miejskie Przedszkole nr 16 mieści się w Puławach, przy ulicy Krańcowej 9. Znaczącym jego walorem jest to, że znajduje się w pobliżu Parku Czartoryskich i Skweru Niepodległości. Położenie w centrum miasta pozawala na organizowanie różnorodnych działań, pozwalających na poznawanie przez dzieci najbliższego środowiska społeczno – przyrodniczego. Godziny pracy przedszkola zostały do potrzeb i oczekiwań rodziców i opiekunów prawnych dzieci. Już od wielu lat przedszkole zaprasza dzieci w godzinach od 6.00 do 17.00. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Puławy, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty i wychowania w Lublinie. Funkcjonuje w nim cztery oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz oddział żłobkowy dla dzieci w wieku 18 miesięcy do trzech lat. Placówka posiada bardzo dobrą bazę lokalową zapewniająca dzieciom atrakcyjny pobyt w niej. Sale przedszkolne wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości i oczekiwań dzieci. Dzieci starsze mają zorganizowany kącik komputerowy. Ponadto sale wyposażone są w atrakcyjne zabawki, pomoce dydaktyczne – również multimedialne. W ramach zajęć dodatkowych do tej pory organizowane byly na życzenie rodziców: zabawy muzyczno – ruchowe, język angielski oraz we wcześniejszych latach gimnastyka korekcyjna. Jesteśmy również w stanie zorganizować inne zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców i dzieci. Ponadto jesteśmy w stanie przyjmować dzieci z dietami pokarmowymi, dostosowując jadłospis dla ich potrzeb. Nasza kuchnia jest w pełni dostosowana do przygotowywania atrakcyjnych posiłków dla dzieci. Realizujemy wiele programów, przedsięwzięć wspomagających zdolności i uzdolnienia dzieci oraz wspieramy w rozwoju tych, które maja trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Zapraszamy do zapoznania się z nasza szczegółową oferta na stronach www.mp16.pulawy.pl. Miejskie Przedszkole nr 16 dba o jakość kształcenia i wychowania, o czym świadczy: ? Bardzo duża ilość dzieci prezentujących w szkole wysokie osiągnięcia i status najlepszych ? Liczny udział dzieci w organizowanych konkursach, turniejach, itp. ? Pozytywny wizerunek placówki w środowisku i zainteresowanie rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do tego przedszkola ? Bardzo dobra współpraca z rodzicami, pozwalająca na ujednolicanie oddziaływań skierowanych do dziecka ? Rozwijanie zainteresowań poprzez różnorodne formy współpracy z instytucjami ? Podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego ? Opracowanie narzędzi do prowadzenia badania osiągnięć edukacyjnych oraz dojrzałości szkolnej ? Wdrażanie programów własnych pozwalających na wspieranie zainteresowań ? Współpracę ze specjalistami w celu wspierania dziecka z deficytami rozwojowymi ? Wspieranie rodziny dziecka w procesie wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczym ? Promowanie osiągnięć dzieci w różnych środkach masowego przekazu ? Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli ? Wykorzystanie ciekawych propozycji dotyczących metod i form pracy ? Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, np. do sporządzania ocen opisowych dzieci ? Organizacja imprez i uroczystości integrujących środowisko lokalne ? Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców z całego miasta Uwagi dotyczące godzin programowych: – organizowanie działań ( indywidualnych lub w małych zespołach) sprzyjających rozwijaniu zdolności i uzdolnień dzieci oraz prowadzeniu pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - sytuacje edukacyjne stymulujące rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej, zabawy dydaktyczne, badawcze, itp. - działalność zabawowa dzieci oparta na wykorzystaniu ich własnych propozycji, pomysłów i zainteresowań – spacery, wycieczki, zabawy pozwalające na aktywne działania w środowisku naturalnym - obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy w ogrodzie, gry terenowe w zależności od pogody, itp.
Godziny otwarcia od
6:00 - 17.00
Osiągnięcia
Poniżej prezentowane są przykłady osiągnięć dzieci oraz różnorodnych form współpracy przedszkola z różnymi instytucjami działającymi na terenie miasta i kraju: 1. Urząd Miasta Puławy: - cykliczny udział dzieci w konkursach: a) ,, O Puchar prezydenta miasta Puławy’’ b) ,, Puławy miasto europejskie’’ -udział w zorganizowanych akcjach ,, Ulice dla ludzi’’ – przeprowadzenie turnieju wiedzy, umiejętności i postaw związanego z bezpieczeństwem - udział przedszkolaków w przeglądach poezji, prozy i pieśni niepodległościowej,, Żeby Polska była Polską’’’ - dyplomy i nagrody dla dzieci - cykliczny udział w zbiórkach zużytych baterii - oglądanie wystaw poświęconych Ojcu Świętemu - składanie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II - cykliczny udział w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta ,, Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa’’ - udział w konkursie: Jak być przyjaznym dla środowiska - udział dzieci w konkursie: Europa na Euro 2012 - udział w imprezie okolicznościowej Puławska Emka Wczoraj i dziś - aktywny udział dzieci w uroczystości wręczenia flagi honorowej dla miasta Puławy przez przedstawiciela UE - wycieczka i zwiedzanie nowo otwartego Parku Naukowo - Technologicznego w Puławach - aktywny udział w otwarciu stadionu miejskiego w Puławach 2. Biblioteka Miejska: - uczestnictwo w organizowanych teatrzykach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi ( autorzy książek, malarze, itp.) - udział dzieci w konkursach plastycznych ,, Ulice dla ludzi’’ i ,, Przygoda z misiem’’ - oglądanie teatrzyku ,, Pyza na polskich dróżkach’’ - udział dzieci w zajęciach bibliotecznych - oglądanie wystaw prezentujących dorobek puławskich artystów -Bezpieczna droga do przedszkola – zabawy w ramach obchodów Europejskiego Dnia Zrównoważonego transportu -zajęcia biblioteczne: cztery pory roku – wiosna, Tradycje wielkanocne, Cztery pory roku – lato, - Sami tworzymy książkę – cykl zajęć dla dzieci - udział dzieci w spotkaniu z autorka książek dla dzieci U. Kozłowską - Puławy – moje miasto – pokaz multimedialny -Ginące zawody – udział w lekcji bibliotecznej 3. Dom Chemika: - wieloletnie reprezentowanie przedszkola w konkursach recytatorskich - udział dzieci pięcioletnich w przeglądzie kolęd i pastorałek - wieloletnia współpraca z Twórcami Ludowymi poprzez udział przedszkolaków w spotkaniach w Domu Chemika oraz w przedszkolu - spotkania dzieci w ramach ,, Spotkań lalkarzy’’ - oglądanie wystaw malarskich, udział w organizowanych kiermaszach, spotkaniach z puławskimi malarzami - organizowanie wyjść dzieci na teatrzyki, spektakle teatralne - oglądanie galerii obrazów i rzeźb - oglądanie kiermaszu bożonarodzeniowego -udział w konkursach plastycznych: Plakat: Ogólnopolskie spotkania lalkarzy; konkurs na Lake teatralna - udział w konkursie : Żeby Polska była Polską - cykliczny udział dzieci w konkursie Witaj Majowa Jutrzenko - Przegląd kolęd i pastorałek – systematyczny udział dzieci w konkursie ORGANIZACJA KONKURSÓW DLA PLACÓWEK W MIEŚCIE PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 16: - przeprowadzenie konkursu dla dzieci z przedszkoli puławskich ,, Co przedszkolak wie o zdrowiu’’ - między przedszkolny konkurs plastyczny ,, Puławy – moje miasto’’ - organizacja między przedszkolnego konkursu ,,Recytujemy wierze ulubionych poetów dziecięcych’’ - Najpiękniejsza maszyna ekologiczna – wykorzystanie odpadów do wykonania przestrzennych przedmiotów - W krainie zdrowia – konkurs recytatorski – dla dzieci z innych przedszkoli - Sawoir - vivre w literaturze – konkurs dla dzieci z całego miasta - Anioły Bożego Narodzenia – konkurs rodzinny - Jestem bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym 4. Liczny udział wychowanków w konkursach organizowanych przez inne placówki przedszkolne w mieście 5.. Miejski Dom Kultury - prowadzenie nieodpłatnie zajęć dodatkowych z plastyki dla dzieci starszych przez instruktora plastyki -przygotowywanie prac plastycznych na konkursy: a) ,, Moje Boże Narodzenie’’ b) ,, Motywy wielkanocne’’ c) ,, Mój kolorowy świat’’ - wieloletni udział dzieci w ,,Festiwalu Przedszkolaka’’ - systematyczny udział dzieci w zajęciach teatralno- muzycznych prowadzonych przez instruktora teatralnego - cykliczna współpraca w zakresie przygotowywania przedstawień teatralnych przez dzieci z różnych grup wiekowych, które prezentowane były na terenie placówki m.in. Szewczyk Dratewka, Leśny Bal, Królewna Śnieżka - dla dzieci z innych przedszkoli oraz najbliższych dzieciom osób ( rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście, itp.) - udział przedszkolaków w spektaklach teatralnych, bajkach muzycznych przygotowywanych przez pracowników MDK oraz uczniów szkol podstawowych i przedszkoli - oglądanie wystaw prac plastycznych na terenie MDK - oglądanie spektaklu przygotowanego przez uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 i instruktora teatralnego spektaklu ,, Czarna Dziura’’ - oglądanie teatrzyku ,, Jak to z Kopciuszkiem było’’ - udział dzieci w konkursie recytatorskim Pejzaż zimowy -udział dzieci w konkursie plastycznym : Mój kolorowy świat -Festiwal przedszkolaka – cykliczny udział dzieci z naszego przedszkola w tym przedsięwzięciu. 6.. Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach - udział dzieci w dniach otwartych szkoły - uczestnictwo dzieci w lekcjach organizowanych przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego - organizowanie spartakiad i zawodów sportowych - oglądanie spektakli teatrzyku ,, Drombo’’: inna bajka o Kopciuszku, Księżniczka na ziarnku grochu -współpraca z biblioteką szkolną 7. Imprezy środowiskowe - wieloletnia organizacja imprez osiedlowych związanych z takimi uroczystościami jak: Dzień Dziecka, Pożegnanie Jesieni, Andrzejki , Bal karnawałowy, itp - organizowanie na ternie przedszkola: Kiermaszy Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych - organizowanie wycieczek do Nałęczowa, Kazimierza, Lublina, itp. -udział w zorganizowanych akcjach ,, Ulice dla ludzi’’ – przeprowadzenie turnieju wiedzy, umiejętności i postaw związanego z bezpieczeństwem zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta - ,, Piknik jesienny’’ – zorganizowanie imprezy środowiskowej w ogrodzie przedszkolnym - organizacja spotkań wigilijnych połączonych z Jasełkami we wszystkich grupach wiekowych - Dzień Dobrych Uczynków cykliczne podejmowanie działań służących innym -Pożegnanie zimy powitanie wiosny – cykliczna impreza w ogrodzie przedszkolnym - Dzień dziecka – systematyczne organizowanie imprez plenerowych dla dzieci - Święto rodziców – zabawy i konkursy plenerowe lub w sali dla całych rodzin - Aktywny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego 8.Akcje charytatywne - ,, Góra grosza’’ – systematyczny udział w ogólnopolskiej akcji zbierania monet jednogroszowych przez dzieci i personel ze wszystkich oddziałów - zbiórka upominków dla dzieci z Domu Dziecka - aktywny udział w akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom’’ - zbieranie korków plastikowych na protezę ręki dla dziecka 9. Akademia misia Harribo: - udział dzieci w ogólnopolskim konkursie ,, Akademia misia Harribo’’ i przystąpienie do ogólnopolskiego programu edukacyjno – społecznego uzyskanie nagród dla dzieci w postaci dyplomów, podziękowań oraz materiałów przydatnych do prowadzenia zajęć plastycznych 13. Parafia Św. Rodziny: - Mój święty patron – systematyczny udział w konkursie plastycznym 10.KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE: - ogólnopolski konkurs plastyczny Zwierzęta w wierszach W. Chotomskiej – Szkoła Podstawowa w Pustyni - Jak zmienia się mój świat – konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej– Urząd Marszałkowski w Lublinie - udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno – ekologicznym w Miejskim Przedszkolu nr 275 w Warszawie ,,Co pływa, fruwa i skacze’’ - Mój pies i ja- udział dzieci w konkursie plastycznym – Centrum Kynoterapii - udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym – Statek kapitana Juki – wydawnictwo Juka -Ptaki cudaki – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym – Rzeszowski Dom Kultury - Logopedyczny konkurs plastyczny - nasze miękkie polskie głoski: ś, ż, ć, dź , ń – Zespół Szkół Integracyjnych we Włocławku wyd. Komlogo 11. IUNG: - oglądanie sprzętu rolniczego zgromadzonego na terenie IUNG - zwiedzanie pomieszczeń w których są prowadzone badania - oglądanie wystawy zabytkowych pojazdów z całej Polski - udział w prezentacjach dawnego sprzętu rolniczego
Godziny otwarcia uwagi
Propozycje działań skierowanych do dzieci poza realizacją podstawy programowej: • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci • zabawy integracyjne • gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dzieci • zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci • zabawy ruchowe doskonalące małą i dużą motorykę • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości • udział dzieci w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych przez specjalistów oraz języka angielskiego, tanecznych, itp. • pobyt na świeżym powietrzu : gry, zabawy ruchowe, spacery , wycieczki, itp. • planowanie działalności dzieci na dzień następny zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami • ocena swoich działań w ciągu całego dnia pobytu w przedszkolu • naturalne okazje do sprawienia radości drugiemu człowiekowi, np. przez powiedzenie kilku miłych słów, podziękowanie za wspólną zabawę
Dodatkowe zajęcia
Organizowane zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone są przez specjalistów. Ich przebieg wygląda następująco: 1) zajęcia rytmiczne - 1X w tygodniu - wszystkie dzieci 2) język angielski - 2 X w tygodniu - wszystkie dzieci 3) zajęcia z tańca współczesnego - 1X w tygodniu - wszystkie dzieci 4) organizacja zajęć z psychologiem i logopedą - wg planu pracy specjalistów 5) zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone przez specjalistów
Organ prowadzący
Gmina Miasto Puławy
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe