Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 4 - 1 B - technik budownictwa kolejowego (klasa patronacka)
Nazwa oddziału

 1 B - technik budownictwa kolejowego (klasa patronacka)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa kolejowego

Opis

Technik budownictwa kolejowego organizuje i koordynuje robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz mostów kolejowych, przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych, ocenia stan techniczny dróg i mostów kolejowych, prowadzi dokumentację budowy, dba o bezpieczeństwo  ruchu  kolejowego, sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.

Znajdzie pracę w:
- przedsiębiorstwach  infrastruktury kolejowej,
- biurach planowania przestrzennego, projektów dróg i mostów kolejowych,

Na tym kierunku jest możliwość uczestniczenia w innowacji wojskowej w ramach której odbywają się zajęcia z zakresu edukacji wojskowej: musztry, strzelectwa, pierwszej pomocy, obrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznania wojsk, uzbrojenia oraz innych zagadnień związanych z edukacją dla bezpieczeństwa.