Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1ms monter sieci i instalacji sanitarnych
Nazwa oddziału

 1ms monter sieci i instalacji sanitarnych

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Zawody

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

Opis

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

KWALIFIKACJE
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychAbsolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.