Powiat Skarżyski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 1m murarz-tynkarz
Nazwa oddziału

 1m murarz-tynkarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Murarz-tynkarz

Opis

MURARZ-TYNKARZ

KWALIFIKACJE:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz jest przygotowanie ucznia do wykonywania prac murarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia Absolwent  w zawodzie murarz-tynkarz posiada umiejętności w zakresie:

 • organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy dla robót murarskich i czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, p poż.i ochrony środowiska;
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy;
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień;
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych;
 • wykorzystywania norm i instrukcji;
 • wykonywania robót murarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 • wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych;
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich;
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy;
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót;
 • komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie;
 • wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca). Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go :
 • na stanowiskach murarsko-tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych;
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych;
 • może podwyższać kwalifikacje zawodowe poprzez naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym.


 • Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych na terenie szkoły. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz.