Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TIS inżynieria sanitarna
Nazwa oddziału

 1TIS inżynieria sanitarna

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik inżynierii sanitarnej

Opis


TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Kwalifikacja w zawodzie:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


Technik inżynierii sanitarnej może wykonywać i nadzorować realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych.
Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii.
TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ:

Posługuje się dokumentacją techniczną oraz wykonuje szkice i rysunki instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych i gazowych,
Projektuje wyposażenie sanitarne budynków, odcinków sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
Prowadzi budowy lub nadzór techniczny instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku,
Lokalizuje i usuwa wadliwie działające wyposażenie sanitarne budynków,
Nadzoruje eksploatacją sieci wodociągowych,
Organizuje brygady wykonawcze oraz prowadzi budowy sieci gazowych,
Dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie,
Przeprowadza kontrole jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz zgodności z dokumentacją techniczna i postanowieniami prawa budowlanego,
Sporządza kalkulację robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert przetargowych,
Przeprowadza próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych.