Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 1 - 1TB budownictwo
Nazwa oddziału

 1TB budownictwo

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacje:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


SPECJALIZACJA - projektowanie i aranżacja wnętrz

Projektuje wystrój wnętrz przestrzeni o różnym przeznaczeniu; wspólnie z klientem zatwierdza końcowe projekty; wybiera i pozyskuje materiały niezbędne do aranżacji wnętrz; organizuje pracę fachowców i ekip remontowych podczas realizacji projektów; korzysta ze specjalistycznego oprogramowania do wizualizacji koncepcji projektów; organizuje i/lub nadzoruje sesje zdjęciowe ukończonych projektów aranżacji wnętrz.

Budownictwo jest dziedziną działalności związanej ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jej podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu inżynierii lądowej. Jest to jednak również gałąź wiedzy praktycznej, technik stosowanych przy budowaniu. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się ono również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w większości województw naszego kraju są olbrzymie niedobory związane z wykwalifikowanym pracownikami branży budowlanej. Badania prowadzone przez Urzędy Pracy przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie całej Polski w przyszłości.


Podejmując naukę w zawodzie technik budownictwa uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w kilu obszarach branży budowlanej: projektowaniu, nadzorowaniu i organizacji, przedmiarowaniu, sporządzaniu kosztorysów i w szeroko pojętym wykonawstwie (konstrukcje, remonty, roboty wykończeniowe) prac budowlanych.Uczeń ucząc się w tym zawodzie będzie potrafił:
- stosować programy komputerowe w zakresie realizacji zadań zawodowych, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
- sporządzać przedmiary i obmiary robót budowlanych oraz kosztorysy,
- posługiwać się dokumentacją budowy, projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy, wykonywania robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych oraz robót remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,
- dobierać materiały, narzędzia, sprzęt, środki transportu, oraz sposoby do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,
- wykonywać zbrojenie elementów konstrukcji z betonu,
- przygotowywać, układać i zagęszczać mieszankę betonową oraz pielęgnować świeży beton,
- wykonywać murowe konstrukcje budowlane,
- montować i konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane,
- wykonywać roboty remontowe i rozbiórkowe związane z konstrukcjami budowlanymi,
- sporządzać harmonogramy oraz zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,
- koordynować pracę zespołów roboczych oraz kontrolować wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,
- sporządzać plan zagospodarowania terenu budowy, wnioski o pozwolenie na remont, rozbiórkę obiektów budowlanych,
- przestrzegać zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego,
- wykonywać inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu i rozbiórki,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia,
- stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
- posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w zakresie realizacji zadań zawodowych,Możliwości zatrudnienia:
- biura projektowo-budowlane,
-przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
- organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
- laboratoriach budowlanych,
- administracje budynków,
- firmach zarządzających nieruchomościami.
-przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
-zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych,Zyskasz dodatkowe korzyści:
- większość uczniów klas budowlanych bierze udział w zagranicznych praktykach zawodowych za granicą w takich krajach jak: Niemcy, Hiszpania, Portugalia i Włochy,
- możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie prac budowlanych,
- możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu obsługi wózka widłowego, spawania,
- możliwość udziału w płatnych stażach
- poznasz nowoczesne oprogramowanie AUTOCAD – do projektowania, NormaPRO do kosztorysowania,
- nabędziesz umiejętności wykonywania pomiarów geodezyjnych stosowanych na potrzeby budownictwa i prac instalacyjnych,
- uczymy we własnych salach komputerowych,
- zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
- egzaminy końcowe odbywają się we własnych pracowniach,Ucząc się w zawodzie technik budownictwa masz do dyspozycji:
- 3 nowoczesne pracownie budowlane wyposażone w rzutniki, wizualizery, monitory interaktywne i oprzyrządowaniem komputerowym, pomoce naukowe,
- nowoczesną pracownię komputerową z oprogramowaniem budowlanym,
- zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych – w którym znajduje się pięć nowoczesnych pracowni zajęć praktycznych budowlanych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt do robót budowlanych i prac laboratoryjnych .
- wolny dostęp do internetu na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN)