Powiat Skarżyski
Technikum
Technikum nr 2
Zespół szkół
Adres
Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon
412538672
Fax
412538672
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Joanna Romanowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • ulotka informacyjna str.1
 • Budynek szkoły
 • ulotka informacyjna str.2
 • wycieczki edukacyjne
 • praktyki zagraniczne
 • z życia szkoły
 • technik reklama
 • technik ekonomista
 • technik informatyk
 • technik informatyk
 • technik spedytor
 • technik rachunkowości
Opis

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Kto z Was nie słyszał o „Ekonomiku”? W powiecie skarżyskim nie ma chyba nikogo, kto nie miałby w rodzinie absolwenta naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej jest bowiem szkołą z 95-letnią tradycją i wieloma sukcesami na koncie. Nie spoczywamy jednak na laurach: inspiruje nas działanie, w którym koncentrujemy się na innowacyjnym rozwoju i pracy na rzecz młodzieży, czego najlepszym dowodem jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadpodstawowych miesięcznika Perspektywy, w którym od 2015 r. nasza szkoła plasuje się wśród 25 najlepszych techników w woj. świętokrzyskim i  zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w tej grupie szkół w powiecie skarżyskim. Ten sukces cieszy i daje motywację do dalszej pracy.

Choć w codziennej pracy skupiamy się na sprawach bieżących i rozwiązywaniu aktualnych problemów, nie zapominamy także o tym, co nas ukształtowało: dziewięćdziesiąt pięć lat historii naszej szkoły. Regularnie, co pięć lat, organizujemy uroczyste jubileusze skłaniające do refleksji i dające okazję do wspomnień oraz pochylenia się nad dorobkiem byłych pracowników i uczniów placówki. 06 grudnia 2022r. obchodziliśmy święto 95- lecia naszej szkoły.

Główne profile kształcenia są w naszej szkole od lat związane z finansami administracją i usługami. Oferujemy naukę w 7 zawodach: technik informatyk, technik reklamy technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik rachunkowości, technik spedytor, technik handlowiec. Nasza oferta jest stała, ściśle związana z potrzebami rynku pracy. Branże ekonomiczna, informatyczna, hotelarska, handlowa niezmiennie poszukują pracowników, nie brak ofert również w sektorze reklamowym i spedycji. Proponowane przez nas kierunki kształcenia gwarantują więc stabilne perspektywy pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale także w całym kraju i poza jego granicami. Obecnie uczy się u nas 640 uczniów w 26 oddziałach. Ekonomik cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku przyjęliśmy 6 klas pierwszych. Cieszy nas to, że uczniowie wybierają naszą szkołę. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy.

Szkoła nastawiona jest na potrzeby uczniów. Młodzież ma dostęp do pracowni przedmiotowych, 7 pracowni komputerowych, Internetu, szybkiego łącza OSE, biblioteki z centrum multimedialnym oraz zaplecza sportowego z nowym, wielofunkcyjnym boiskiem szkolnym, które zostało oddane do użytku w maju 2019 roku. W okresie letnim br. zostanie także przeprowadzony kapitalny remont kompleksu sportowego.

W 2019 roku szkoła podpisała umowy o objęciu szkoły patronatem naukowym z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską. Od stycznia 2023r. klasy o profilu kształcenia technik informatyk są klasami patronackimi Politechniki Świętokrzyskiej.

Jesteśmy technikum więc jednym z naszych priorytetów jest wysoki poziom kształcenia zawodowego, w tym także praktycznego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy absolutnym liderem w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej – ponad 2000 000 Euro, pozyskanych na kształcenie zawodowe. Dzięki środkom unijnym jesteśmy w stanie zaproponować uczniom praktyki zagraniczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, dodatkowe kursy zawodowe z grafiki komputerowej i druku 3D.

Od 2015 roku Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych (dawniej Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. W ramach tej współpracy co roku ok. 100 uczniów odbywa płatne staże u pracodawców, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2000 zł, uczestniczy w dodatkowych kursach prowadzonych na terenie szkoły przez specjalistów zewnętrznych, ukończenie których pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami.

Na podstawie porozumienia zawartego z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie nasza szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym są przeprowadzane egzaminy na Certyfikat Księgowego. Wszyscy chętni uczniowie mogą zdobyć więc dodatkowe kwalifikacje bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i bez dodatkowego stresu wynikającego z konieczności zdawania egzaminu w obcym miejscu. Na podstawie umowy z Wirtualną Akademią Trans Edu w Warszawie uczniowie w pobierający naukę w zawodzie technik spedytor mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach zawodowych i po zdaniu egzaminu pozyskać dodatkowe certyfikaty.

Szkoła nawiązała także współpracę z kolejnymi; instytucjami: Narodowym Bankiem Polskim, który w ramach projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” dofinansowuje organizację Warsztatów Przedsiębiorczości Ekonomika oraz Konkursu Przedsiębiorczości Ekonomika, dzięki czemu szkoła może fundować zwycięzcom wartościowe nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, smartfony itp. Szkoła znalazła się także w elitarnym gronie 150 szkół z całej Polski nagrodzonych certyfikatem „Złote Szkoły NBP”. Współpracujemy również z Fundacją mBanku, która dofinansowuje projekty edukacji matematycznej i ekologicznej oraz z Fundacją Banku Pekao S.A. dofinansowującą projekty z wielu różnych dziedzin.

26 lutego 2021r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ;przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji ;jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027, stąd też do 2027 r. mamy 100% gwarancji finansowania wyjazdów naszych uczniów na praktyki zagraniczne.

„Ekonomik” jest także od lat Szkołą Olimpijską. Młodzież szczególnie chętnie bierze udział w olimpiadach związanych z przyszłym zawodem i to właśnie w nich odnosi znaczące sukcesy. Nasza szkoła stawia na rozwijanie zainteresowań, zdolności i kreatywności uczniów. Staramy się każdemu z nich stworzyć warunki do optymalnego rozwoju we własnym stylu i własnym tempie. Motywujemy ich do pracy stosując z jednej strony wzmacnianie pozytywne: zachęcamy do wysiłku nagradzamy i tworzymy przyjazną, pozbawioną stresu atmosferę, z drugiej zaś tworząc warunki do aktywnej samorealizacji.

W grudniu 2022r. zostało powołane do życia Stowarzyszenie „Nasz Ekonomik”, którego podstawowym celem jest pozyskiwanie środków finansowych i wspieranie działań na rzecz społeczności szkolnej.

Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz dobre zaplecze dydaktyczne, systematycznie wzbogacane o nowoczesne środki wspomagające procesy dydaktyczne. Dysponujemy siedmioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, jak również pracowniami multimedialnymi, przestronną salą gimnastyczną i dobrze wyposażoną siłownią. Budynek szkolny został w 2010 roku poddany termomodernizacji, a opiekunowie pracowni, wychowawcy i młodzież bardzo starają się o atrakcyjną i przyjazną aranżację poszczególnych sal lekcyjnych.

Zapraszamy do naszej szkoły!

J.Romanowska

Oferta
Współpraca z uczelniami wyższymi
 • 10.01.2023 r. - umowa o utworzeniu klas patronackich pomiędzy ZSE a Politechniką Świętokrzyską. Dzięki temu możemy nawiązać bliską współpracę zmierzająca do wspólnego kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie TELEINFORMATYKI. 
 • od wielu lat współpracujemy ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych) im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w formie płatnych staży, zajęć certyfikowanych z grafiki komputerowej i druku 3d, które kończą się egzaminem zewnętrznym;

Szkoła objęta patronatem naukowym od:

 • 21.II.2019r. -  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • 5.XII. 2018r. - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Historia

 Dzieje naszej placówki, sięgające aż 1915 roku przedstawimy w postaci kalendarium:

 • 1915 r. –uruchomienie z ramienia Komitetu Obywatelskiego Progimnazjum Filologicznego w Kamiennej
 • 1916 r. –Objęcie dyrekcji przez Andrzeja Bałtruszajtisa  i pełnienie obowiązków do 1930 r.
 • 1927 r.- Początek funkcjonowania powołanej przez zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej, Szkoły Handlowej, potem Rzemieślniczo – Przemysłowej. To wydarzenie uważa się za moment narodzin szkół ekonomicznych, tj.:
 • Trzyklasowej Szkoły Handlowej Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej;
 • Prywatnej Trzyklasowej Szkoły Handlowej TPSŚ nr 137 w Skarżysku - Kamiennej;
 • Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego TPSŚ
 • 1932 r,- przekształcenie szkoły w Gimnazjum Koedukacyjne Komitetu Obywatelskiego, potem zmiana nazwy na Gimnazjum Koedukacyjne im. A Witkowskiego
 • 1939 r. – 1945 r.- działalność Prywatnej Koedukacyjnej Szkoły Handlowej TPSŚ w Skarżysku - Kamiennej w salach lekcyjnych Szkoły Powszechnej nr 1. Zezwolenie na tę działalność uzyskała dr M. Bałtruszajtis od władz niemieckich Generalnego  Gubernatorstwa;
 • 1 marca 1945 r.- pierwszy dzień nauki w Gimnazjum Kupieckim TPSŚ w Skarżysku- Kamiennej
 • 3 września 1945 r.- uruchomienie Technikum Handlowego, które po upaństwowieniu szkoły nosiło nazwę Państwowe Technikum Handlowe, które po upaństwowieniu nosiło nazwę Państwowe Technikum Handlowe, a we wrześniu 1959 r. zostało przekształcone w 5 –letnie Technikum Ekonomiczne
 • 1957 r. – początek działalności Zasadniczej Szkoły Handlowej przekształconej w 1962 r. w Zasadnicza Szkołę Międzyzakładową dla Młodocianych pracowników;
 • 1971 r. –zakończenie budowy  obecnej siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych
 • 3 grudnia 1973 r.-nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika;
 • 1976 r. –Zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku – Kamiennej
 • 1990 r. – 2010 r. – IV Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych;
 • 1992 r. - rozpoczęcie działalności Liceum Handlowego  (4-letni cykl kształcenia, kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec);
 • 2010 r. -powstanie Szkoły  Policealnej dla Dorosłych w kierunkach: technik ekonomista, rachunkowości, hotelarstwa, administracji, od roku 2012 technik informatyk, bezpieczeństwa i higieny pracy, florysta
Osiągnięcia

Sukcesy szkoły

 • Rankingu portalu WaszaEdukacja.pl: 25 miejsce w grupie najlepszych techników województwa świętokrzyskiego i 1 miejscu w powiecie skarżyskim.
 • PERSPEKTYWY - Ranking Techników 2023 – 21 miejsce w województwie świętokrzyskim wśród 40 techników i 1 miejsce w powiecie skarżyskim (w zestawieniu znalazły się tylko 2 technika, druga szkoła na 34 miejscu - https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-swietokrzyski)
 • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych - I miejsce
 • Wojewódzki finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” - IV miejsce drużyny
 •  Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Chłopców - III miejsce 
 • Ogólnopolski Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy" zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy - drużyna naszej szkoły  zajęła II miejsce w etapie regionalnym i będzie uczestniczyła w finale ogólnopolskim w Warszawie.

Koła zainteresowań

W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działających kół zainteresowań:

 • SKS - Szkolne Koło Sportowe,
 • Koło Historyczne,
 • Koło PCK,
 • Koło Młodego Ekonomisty,
 • Koło Młodego Spedytora,
 • Koło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 • Koło Młodego Grafika,
 • Szkolny Klub Europejski,
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Samorząd Uczniowski
Kontakty zagraniczne

Dzięki środkom unijnym nasi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zagranicznych w:

 • Niemczech;
 • Wielkiej Brytanii;
 • Hiszpanii; 
 • Portugalii.


6 lutego 2021r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ;przyznała naszej szkole Akredytację w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Przyznanie Akredytacji, jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027, stąd też do 2027 r. mamy 100% gwarancji finansowania wyjazdów naszych uczniów na praktyki zagraniczne.

Zajęcia pozalekcyjne
 • Fotografia i marketing w sporcie - projekt realizowany we współpracy z Klubem Ekstraklasy Korona Kielce S. A.
 • Doradca do spraw finansów osobistych w zakresie działania rynku finansowego i kapitałowego
 • Praktyka drogą do zawodu informatyka
 • Bistro-Ekonomik - wzorowy hotelarz
 • Spedytor na miarę XXI wieku
 • Las bez tajemnic
Zakres wiekowy
14 - 20 lat
Adres email IODO
izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Powstańców Warszawy 11
Telefon jednostki przetwarzającej dane
41 25 38 672
E-mail jednostki przetwarzającej dane
skarzyskozse@poczta.fm
Telefon IODO
41 39 53 053
Drzwi otwarte
07.VI.2023 r. - Piknik Ekonomika
Współpraca z pracodawcami
 • P.P.H.U. - MPC-TECH Skarżysko
 • Telewizja Dami Skarżysko
 • Spotted: Media - Tomasz Ciok
 • Studio Reklamy Creation Point
Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji ZSE