Powiat Mrągowski
Technikum
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 2) - 1TM - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1TM - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik mechanik

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:

 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.


Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach związanych z:

 • obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • montażem maszyn,
 • kontrolą techniczną,
 • organizacją i nadzorowaniem prac,
 • konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,

Kwalifikacje

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach i w małych zakładach produkcyjnych znajdują zastosowanie obrabiarki sterowane komputerowo nazywane obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC ( Computer Numerical Control ).

Układ obrabiarki CNC zawiera komputer dzięki czemu operator może pisać i wprowadzić do maszyny programy obróbki pisane specjalnym językiem programowania, posiada komputerowa kontrolę nad procesem wytwarzania detalu obrabianego jak również może dzięki odpowiednim rozkazom dokonywać automatycznej wymiany detali, narzędzi i uchwytów.

Obrabiarka CNC posiada również pamięć komputerową do przechowywania programów wykonywanych detali oraz może przechowywać informacje dotyczące samej obróbki dzięki czemu można bardzo łatwo ponownie wywołać program i wytwarzać detale o identycznych wymiarach z bardzo dużą dokładnością i szybkością. Programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji i obsługi.

Obrabiarka na naszych warsztatach

Zadania zawodowe technika mechanika obejmują:

 • organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu-zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywania wyrobów i usług,
 • badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji,
 • dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów profilaktycznych konserwacyjnych,
 • sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą,
 • organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych branżach, specyfikacja różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o dużej uniwersalności.

Dodatkowa atrakcja. Klasa mundurowa  o profilu wojskowym

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur Wojska Polskiego - dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

      Co zrobić by dołączyć do klasy mundurowej:
wybierz klasę technikum na     interesującym Cię kierunku w CKZiU      w Mrągowie

zapoznaj się z regulaminem klasy     mundurowej 

przekonaj rodziców by poparli Twój     wybór

                                                                         wypełnij deklarację do klasy wojskowej