Powiat Mrągowski
Technikum
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 2) - 1 TML - technik przetwórstwa mleczarskiego
Nazwa oddziału

 1 TML - technik przetwórstwa mleczarskiego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik przetwórstwa mleczarskiego

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:

 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.

Cele kształcenia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wytwarzania wyrobów mleczarskich
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów mleczarskich
 • planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów mleczarskich
 • oceniania jakości gotowego wyrobu mleczarskiego na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i dokumentacji monitorującej parametry technologiczne

Kwalifikacje

Podstawowe zadania technika przetwórstwa mleczarskiego to nadzór nad powierzonym odcinkiem produkcji artykułów mleczarskich, rozliczenia produkcji, opracowywaniu nowych wyrobów i technologii.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może:

 • oceniać jakość surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i gotowych wyrobów mleczarskich
 • dobierać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów mleczarskich
 • obsługiwać linię produkcyjną
 • organizować i nadzorować proces produkcji wyrobów mleczarskich w przedsiębiorstwie mleczarskim
 • prowadzić dokumentację produkcji wyrobów mleczarskich
 • stosować zasady marketingu wyrobów mleczarskich 

Możliwości zatrudnienia: 

 • zakłady przetwórstwa mleczarskiego,
 • zakłady gastronomiczne , kuchnia molekularna,
 • firmy zajmujące się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • prowadzenie własnej firmy w branży spożywczej.
 • zakłady przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji, kontroli jakości surowców i żywności,
 • laboratorium analityczne.

Dodatkowa atrakcja. Klasa mundurowa  o profilu wojskowym

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur Wojska Polskiego - dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

      Co zrobić by dołączyć do klasy mundurowej:
wybierz klasę technikum na     interesującym Cię kierunku w CKZiU      w Mrągowie

zapoznaj się z regulaminem klasy     mundurowej 

przekonaj rodziców by poparli Twój     wybór

                                                                         wypełnij deklarację do klasy wojskowej