Powiat Mrągowski
Technikum
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 2) - 1 TR - technik reklamy
Nazwa oddziału

 1 TR - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:

 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Technik reklamy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;

3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych
 

W zawodzie zdobywa następujące kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Możliwości zatrudnienia.

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

 • agencjach reklamowych, agencjach public relations,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 • agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych,
 • agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Dodatkowa atrakcja. Klasa mundurowa  o profilu wojskowym

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur Wojska Polskiego - dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

      Co zrobić by dołączyć do klasy mundurowej:
wybierz klasę technikum na     interesującym Cię kierunku w CKZiU      w Mrągowie

zapoznaj się z regulaminem klasy     mundurowej 

przekonaj rodziców by poparli Twój     wybór

                                                                         wypełnij deklarację do klasy wojskowej