Powiat Mrągowski
Technikum
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 2) - 1 TI - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 TI - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:

 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez różne gałęzie przemysłu skończywszy na rozrywce.

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży informatycznej.

Dodatkowa atrakcja. Klasa mundurowa  o profilu wojskowym

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur Wojska Polskiego - dodaj klasę mundurową do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

do wybranego przez siebie kierunku kształcenia.

      Co zrobić by dołączyć do klasy mundurowej:
wybierz klasę technikum na     interesującym Cię kierunku w CKZiU      w Mrągowie

zapoznaj się z regulaminem klasy     mundurowej 

przekonaj rodziców by poparli Twój     wybór

                                                                         wypełnij deklarację do klasy wojskowej