Powiat Mrągowski
Szkoła branżowa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Szkoła Branżowa I Stopnia) - 1 B - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1 B - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:
 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.     

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji  "diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych" w nowych, wyremontowanych warsztatach szkolnych.

                      

Zatrudnienie

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Elektromechanik samochodowy zajmuje się elektrycznymi i elektronicznymi układami pojazdów, ocenia ich stan, dokonuje napraw, wymiany, montażu, regulacji i konserwacji. Oczywiście przedstawiciel tego zawodu zna także podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów.

Przez wiele ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby pojazdów na naszych drogach. W związku z tak szybkim rozwojem motoryzacji na rynku pracy potrzeba coraz więcej specjalistów z branży motoryzacyjnej. We współczesnych samochodach wykorzystuje się liczne elektryczne i elektroniczne układy, stąd dobry elektromechanik pojazdów samochodowych nie będzie mieć problemów z zatrudnieniem. Często najlepsi fachowcy uruchamiają własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się wyłącznie elektryką i elektroniką samochodową.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02. - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Może także pracować m.in. w warsztatach samochodowych, stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach elektroniki i mechatroniki samochodowej, fabrykach przemysłu motoryzacyjnego.

Myślisz o dobrym zawodzie – wybierz zawód elektromechanika pojazdów samochodowych!
Warsztaty po remoncie 1                          Warsztaty po remoncie 2