Powiat Mrągowski
Szkoła branżowa
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Szkoła Branżowa I Stopnia) - 1 A - kucharz
Nazwa oddziału

 1 A - kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • technika

Zawody

 Kucharz

Opis

Absolwent szkoły podstawowej w terminach określonych harmonogramem rekrutacji  powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00  następujące dokumenty:
 • Podanie – kwestionariusz kandydata generowany przez system naboru PCSS (system wspomagający proces naboru)pobrany ze strony https://nabor.pcss.pl/powiatmragowski/szkolaponadpodstawowa/
 • Dwie podpisane fotografie o wymiarze 30 mm x 42mm (imię i nazwisko).
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po otrzymaniu wyników).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (druk skierowania na badania do pobrania w sekretariacie szkoły).
 • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
 • Kartę zdrowia ucznia.
 • Dodatkową dokumentację: opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczenia komisji konkursowych potwierdzające osiągnięcia, o których mowa w kryteriach rekrutacji do klas pierwszych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły). Lekarz Medycyny Pracy Maciej Nadara .

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

ODDZIAŁ NIE ZOSTANIE UTWORZONY JEŻELI LICZBA PRZYJĘTYCH UCZNIÓW BĘDZIE MNIEJSZA OD 15.

Kucharz to klasa w której można się uczyć pod warunkiem podpisania umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu. Jeżeli liczba uczniów w  tej klasie będzie wynosić 15 i więcej uczniów, to zajęcia z przedmiotów  teoretycznych zawodowych zostaną zorganizowane w systemie szkolnym. W przypadku mniejszej liczby kandydatów w wybranym zawodzie, uczniowie będą  uczyć się przedmiotów ogólnokształcących w naszej szkole, a naukę z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbędą na miesięcznych kursach w ośrodkach kształcenia na terenie kraju.

Jeśli tylko zechcesz

MOŻESZ POSZERZYĆ SWOJE KWALIFIKACJE LUB PRZEKWALIFIKOWAĆ SIĘ NA KURSACH KWALIFIKACYJNYCH

Zatrudnienie

            Podpisując umowę o pracę z pracodawcą i wykazując się wiedzą, pracowitością oraz kwalifikacjami zawodowymi możesz zostać zatrudniony w wybranej przez siebie firmie lub założyć własną działalność gospodarczą