Pobiedziska
Przedszkole
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
Adres
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
Telefon
618152410
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alina Mańka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
Opis

Misja szkoły

 

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia.”

 

Wizja szkoły

 

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi  w Jerzykowie to szkoła:

 

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna  przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca   wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadzącą szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane , atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 

Historia

1905-1918

Szkoła w Jerzykowie została zbudowana w 1905 roku. Nauka rozpoczęła się 22 sierpnia 1905 roku. Pierwszym nauczycielem był Niemiec - ewangelik Scholz, który uczył dzieci po niemiecku. Szkoła do roku 1918 była ewangelicka, a wioska prawie czysto niemiecka.


1918-1939

Po odzyskaniu niepodległości w dalszym ciągu szkołą kierował Scholz. 1 września 1922 roku szkoła w Jerzykowie stała się szkołą katolicką i rozpoczęto naukę w języku polskim. Pierwszym polskim nauczycielem był pan Luscerek. Po dwu latach na jego miejsce przybył pan Wiktor Widera, słynący z największej pasieki pszczelarskiej w Wielkopolsce. W roku 1922 do szkoły uczęszczało 28 uczniów. Od roku 1924 rozpoczęły naukę w placówce również dzieci z Kowalskiego. W kolejnych latach liczba uczniów ciągle rosła. W roku 1939 do szkoły uczęszczało 63 uczniów.


1939-1945

W latach 1939-1945 szkoła jako placówka edukacyjna nie funkcjonowała. Już na początku września 1939 roku tereny Jerzykowa zostały zajęte przez wojska niemieckie. Od tego czasu miała miejsce martyrologia tutejszej ludności. Nastąpiło masowe wywożenie mieszkańców Jerzykowa, między innymi do obozów we Wronkach i Oświęcimiu. Trwało to do 1942 roku. Przed wstąpieniem wojsk rosyjskich na tereny Jerzykowa Niemcy zaczęli opuszczać wioskę. Do opuszczonych domów zaczęli wracać dawni ich mieszkańcy.

e .

po 1945 roku

1 marca 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły przez kierownika pana Mazurka. W kwietniu stanowisko to objął pan Motała. W tym czasie zostały zorganizowane 4 oddziały klasowe oraz klasa dla młodocianych. Nauka w szkole mogła odbywać się dzięki pomocy rodziców oraz uczniów. Liczne uroczystości dla środowiska przyczyniły się do coraz lepszego funkcjonowania szkoły. Dzięki zorganizowaniu przez dzieci i młodzież dla okolicznych wiosek JASEŁKOM zakupiono pierwsze 52 książki, które dały początek bibliotece szkolnej.


Następni kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Jerzykowie:


 • Władysław Zieliński od 1953 do 1972 roku
 • Halina Stankowska od 1972 do 1984 roku
 • Alina Kujawińska od 1984 do 1990 roku
Szkoła

Uczniowie z wizytą u opiekunów szkoły - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług - lata siedemdziesiąte


1990-2001

0d 1990 szkoła pozostawała pod opieką pani dyrektor Doroty Jaśkiewicz. W 1999 roku utworzono Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Dwa lata później Gimnazjum przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Spokojnej. Dyrektorem Gimnazjum została pani Jaśkiewicz, a Szkoły Podstawowej pani Alina Mańka.


2002

Po prawie stu latach zamknięto budynek starej szkoły. Szkołę Podstawową przeniesiono do budynku przy ulicy Spokojnej, którego drugą część otwarto uroczyście 1 września 2002 roku. Szkoła stała się Zespołem Szkół  Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. Dyrektorem Zespołu Szkół do 31 sierpnia 2017 była pani  Alina Mańka.


2017

W związku z reformą gimnazjum 1 września 2017 r. Szkoła stała się Szkołą Podstawową, w której tworzy się oddziały przedszkolne. Dyrektorem szkoły nadal jest pani Alina Mańka.


Dodatkowe zajęcia

- logopedia (dla dzieci, które potrzebują pomocy)

- j. angielski (dla wszystkich)

- rytmika (dla wszystkich)

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna (dla dzieci, które potrzebują pomocy)

- zajęcia dodatkowe (wybrane przez rodziców na początku roku szkolnego np. hajdasz)Ponadto:

- współpraca z klasami 1-3, czynny udział w imprezach szkolnych m. in. Mikołajki, Wigilia, Bal, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

- czynny udział w porankach muzycznych

- wspólne wycieczki klas 0-3

Godziny otwarcia od
7:00-16:00
Godziny otwarcia uwagi
W oddziale przedszkolnym zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 - do 13:00 w pozostałych godzinach zapewniona jest opieka świetlicowa.
Organ prowadzący
Gmina Pobiedziska
Personel


Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszej szkole nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, liczne kursy i szkolenia.


Metody jakimi pracujemy:

 

                                          Metody autorskie:

  Zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu, które wspomagają rozwój

psychomotoryczny poprzez odpowiednio zorganizowana zabawę i aktywne,

wielozmysłowe uczenie symboli graficznych, liter i znaków matematycznych, przy

pomocy własnoręcznie wykonanych kart sensomotorycznych. Metoda ta służy

przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania oraz uczeniu liter i cyfr.                              

W zależności od poznawanego, przyswajanego tematu oraz aktualnych potrzeb grupy

dostosowują MDS w sposób elastyczny, wprowadzając następujące elementy:

- element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także

ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem wierszyka lub

piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

-  element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

- element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne,

litery i znaki matematyczne).

 

 

  Zajęcia w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego, terapii i wspomagania rozwoju

Weroniki Sherborne, która zakłada posługiwanie się ruchem jako narzędziem

wspomagania rozwoju psycho-ruchowego dziecka. Podstawowe założenia metody

Weroniki Sherborne to rozwijanie przez ruch:

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

- świadomości przestrzeni i działania w niej,

- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania

własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku

z tym możliwości ruchowych. W  pracy stosujemy następujące grupy ćwiczeń:

- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała

- ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa

w otoczeniu

- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą

- ćwiczenia twórcze.

 

Zajęcia w oparciu o metodę TPR – Total Physical Response – reagowanie całym

ciałem – czyli nauczanie języka angielskiego przez ruch, włączanie całego ciała                     

 w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych.

 

  Zajęcia z podziałem na pracę indywidualną, w parach i w grupie, pracę z całą

klasą, z wykorzystaniem kart pracy, plansz dydaktycznych.

 

Drzwi otwarte
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe