Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Adres
Kamienna 8, 55-200 Oława
Telefon
71 313 28 32
Fax
71 313 28 32
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zenon Leja
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Opis
Nasza szkoła uczy, wychowuje i bawi. Stwarzamy warunki do aktywnego, samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego uczestnictwa w procesie zdobywania wiedzy, jak również własnego rozwoju. Dajemy dzieciom możliwości i przestrzeń, by w sposób nowoczesny pogłębiały wiedzę i osiągały sukcesy edukacyjne. Wiemy, że relacje z rodzicami są fundamentem harmonijnego rozwoju naszych uczniów, dlatego też rodzice biorą czynny udział w życiu szkoły, współdziałają, współuczestniczą w edukacji i wychowaniu swoich dzieci.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Oławie to nowoczesna placówka publiczna, w której panuje przyjazna atmosfera. Składa się z dwóch budynków (klasy 0-3 mają zajęcia w oddzielnym budynku). Obydwa budynki w roku 2018 przeszły termomodernizację oraz gruntowną modernizację wielu sal lekcyjnych.
Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne, przestronne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne, plac zabaw, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę z czytelnią, stołówkę, salę do terapii sensorycznej i biofeedback, salę do terapii indywidualnych, toalety dostosowane do wieku dzieci. Wokół szkoły znajdują się dwa przestronne parkingi dla osób odwiedzających placówkę.
Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie jednozmianowym. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy, która jest czynna od 6.00 do 17.00. Zajęcia świetlicowe mają charakter twórczy. Uczniowie mogą skorzystać z różnorodnych form, m.in.: zajęć plastyczno-technicznych, zajęć tanecznych, sportowych, zajęć rozwijających logiczne myślenie, eksperymentów, technik relaksacyjnych, zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, biorą udział w konkursach. Świetlica wyposażona jest w sprzęt multimedialny. 
Uczniowie objęci są profesjonalną opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. W placówce zatrudnieni są również surdopedagog, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni i terapeuci integracji sensorycznej. W nowoczesnej stołówce uczniowie mogą korzystać z obiadów, gdzie posiłki przygotowywane są na miejscu. Dużym atutem jest położenie szkoły z dala od ruchliwych ulic, za to w bliskim sąsiedztwie parku miejskiego, terenów rekreacyjnych oraz krytej pływalni, na której odbywają się lekcje pływania. 
Bezpieczeństwo najmłodszych uczniów w szkole zapewnia monitoring wizyjny, zamontowany na terenie szkoły i wokół niej.
Szkoła rozwija zainteresowania i pasje uczniów. Oprócz szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych uczestniczy w licznych projektach społeczno-edukacyjnych oraz programach profilaktycznych, organizowanych jest wiele konkursów, zawodów, imprez oraz uroczystości. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie uczestniczą w zewnętrznych imprezach, konkursach, przeglądach i zawodach sportowych. W szkole wydawana jest gazetka "Piątka z plusem" dla uczniów. Począwszy od klasy czwartej uczniowie mają możliwość zdobycia karty rowerowej. Mocnym atutem szkoły jest także praca wychowawcza. W jej ramach uczniowie mają okazję uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczo- turystycznych, wyjściach do kina, teatru, muzeum, przedstawieniach. Zarówno w klasach młodszych jak i starszych działają samorządy szkolne, które organizują wiele imprez dla społeczności szkolnej.

Języki
angielski
Historia

Szkoła Podstawowa nr 5 została oddana do użytku 5 września 1960 r. i była pierwszą placówką oświatową wybudowaną od podstaw w naszym mieście. Od samego początku wpisała się w krajobraz miasta zaznaczając swoją obecność poprzez różnorodność działań. Szkoła realizowała zamierzony program dydaktyczno–wychowawczy i prace zagospodarowania otoczenia placówki. Wszyscy, a więc uczniowie i nauczyciele, brali w tym udział czując się jej współgospodarzami. Dzięki tym wysiłkom szkoła stawała się piękniejsza i bardziej przyjazna, każdy czuł się w niej jak w domu. Uczniowie zrzeszeni w licznych kołach zainteresowań brali zawsze czynny udział w konkursach, nie tylko szkolnych, ale przede wszystkim pozaszkolnych reprezentując szkołę i społeczność uczniowską w regionie. Podniosłym momentem szkoły było otrzymanie imienia w 1967 r., a później w 1980 r. otrzymała sztandar, który stał się symbolem placówki i jej społeczności. Od roku 1999 r. ważnym zadaniem naszej szkoły stała się edukacja uczniów z niepełnosprawnością. Powstały klasy integracyjne, w których pod kierunkiem nauczycieli przedmiotu i wspomagających uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Klasy integracyjne pozwalają na akceptację i zrozumienie drugiego człowieka. Uchwałą Rady Miasta z dnia 25.08.2011 r., szkoła otrzymała imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, a w czerwcu 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru. Głównym celem obecnej kadry jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i tworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska wychowawczego nakierowanego na rozwój uczniów i kultywowanie ponadczasowych wartości.

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła spełnia warunki, aby dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę w klasie pierwszej. Dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Programy nauczania, podręczniki, pomoce naukowe i baza dydaktyczna, którą dysponuje szkoła, są w pełni dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów. Sale lekcyjne są funkcjonalne i kolorowe. Każde dziecko: 
• jest otoczone troską doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli, 
• ma możliwość rozwijania swoich talentów, 
• ma możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy i nauczyciela w razie trudności w nauce, 
• ma zapewnioną opiekę świetlicową w odrębnej, przestronnej sali.
Osiągnięcia
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i artystycznych. Mamy laureatów różnych konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Nasi uczniowie co roku zajmują czołowe miejsca w najważniejszym miejskim konkursie interdyscyplinarnym "Szóstoklasista roku". Szczegółowe informacje o osiągnięciach uczniów można znaleźć na stronie internetowej naszej placówki. 
Zajęcia pozalekcyjne
Nasza placówka wspiera rozwijanie uzdolnień  uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych takich jak:
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas III,
- zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów klas III,
- zajęcia teatralne dla uczniów klas I-III,
- zajęcia plastyczne dla uczniów klas I-VI.

Ponadto szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie następujących zajęć:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zajęcia specjalistyczne z logopedą szkolnym, psychologiem, pedagogami specjalnymi.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe