Oława
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
Adres
Żołnierzy AK 21, 55-200 Oława
Telefon
713132817
Fax
713033544
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Halina Herba
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego
Opis
 • Świetlica szkolna pracuje od 6.00 – 17.00, uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej
 • Dzieci z klas 1 – 5 objęte są Rządowym Programem „Program dla Szkół”( dawniej "Owoce w Szkole")
 • Przez jezdnię przeprowadza dzieci przed i po lekcjach zatrudniony w szkole strażnik.
 • W szkole jest gabinet lekarski – opiekę medyczną  nad uczniami w ramach Kasy Chorych sprawuje Caritas /pielęgniarka pracuje 2 razy w tygodniu.
 • W pracy na lekcjach nauczyciele wykorzystują nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, monitory dotykowe, wizualizery, magiczny dywan;
 • Szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom, realizuje program „Przyjazna Jedynka”, „Bezpieczna szkoła” oraz „Szkoła bez przemocy”;
 • Szkoła wspiera uczniów zdolnych w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień; Uczniowie od klasy 4 uczą się języka niemieckiego;
 • Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, w szkole pracuje m. in. : koło filatelistyczne, koło sportowe, koła matematyczne i języka angielskiego, koło polonistyczne, dziennikarskie,  koło informatyczne,  koło teatralne, koło komunikacyjne;              
 • Zabiegamy o to, aby każda klasa była 2 razy w roku w teatrze.
 • Nasz program wychowawczy oparty jest na koncepcji „Kto ty jesteś ?”, ideą programu jest przygotowanie dzieci do pełnienia różnych ról społecznych;
 • Szkolne uroczystości odbywają się w klimatyzowanej auli;
 • Każdego roku, z udziałem uczniów i mieszkańców odbywa się bal WOŚP
 • Uczniowie za pracę w Samorządzie Uczniowskim, za ujawniane podczas pracy talenty, nagradzani są kolorowymi sercami: mądrym, pracowitym, twórczym, przyjaznym, ….
 • Na koniec roku najlepsi uczniowie otrzymują nagrody książkowe i dyplomy; Najlepszy absolwent szkoły otrzymuje szkolną nagrodę „Szczerbiec Bolesława” lub nagrodę dyrektora „Koronę Chrobrego”;
 • W szkole działa  drużyna harcerska i  dwie gromady zuchowe; harcerze mają własną, pięknie urządzoną harcówkę;
 • Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw;
 • W pracy wykorzystujemy usytuowanie szkoły w pobliżu Ośrodka Kultury, amfiteatru, parku i basenu; Wiele lekcji może odbywać się więc w terenie, w sezonie letnim lekcje wf dzieci mają na basenie miejskim.
Języki
angielski, niemiecki
Historia

                                                                                                                                                                                                                                           

Szkoła Podstawowa nr 1 we wrześniu 1945 r. była jedyną placówką w Oławie i przyjęła wówczas 404 uczniów. Uroczyste rozpoczęcie nauki nastąpiło 4 września i trzeba powiedzieć,  że początek był  trudny. 22. VI. 1947 r. odbyło się uroczyste wręczenie szkole sztandaru i nadanie jej imienia pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego. W obecności władz oświatowych, politycznych i administracyjnych miasta dokonano też poświęcenia sztandaru i budynku szkolnego. Szkoła do dziś z dumą nosi imię swojego patrona oraz czci sztandar wręczony w tamtych dniach. Przed laty, w Jedynce tworzyły się organizacyjne podwaliny instytucji oświatowych miasta, takich jak: biblioteka miejska i pedagogiczna, poradnia wychowawczo - zawodowa, szkoła dla pracujących Jedynka była dla tych instytucji w wielu sprawach doradcą, przyjacielem i kuźnią kadr. Jako pierwsza szerzyła oświatę na ziemi oławskiej, bo to właśnie w tej szkole wszystko się zaczęło. Już w roku szkolnym 1948/1949 działały i odnosiły sukcesy w konkursach, zawodach, przeglądach m. inn. drużyna zuchów, dwie drużyny harcerskie, (które rozpoczęły działalność w 1945 r. i działają do dziś) Szkolne Koło Oszczędności, koło PCK, Liga Morska, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, Chór Szkolny, Szkolne Amatorskie Koło Artystyczne. Ta działalność była przez lata kontynuowana i rozwijana, różne grupy uczniów i nauczycieli odnosiły sukcesy sportowe, artystyczne, przedmiotowe, a także w działalności harcerskiej. Działające w szkole od 1987 r. Koło Filatelistyczne odnosi znaczące sukcesy np. młodzieżowy zbiór pn. "Kto ty jesteś" na Światowej Wystawie w Tajlandii Bangkok 2000 - I miejsce, a także medal w Pekinie.   W całej historii szkoły nie ma roku bez znaczących osiągnięć uczniów i nauczycieli. W kolejnych latach placówka przeżywała dobre i trudne chwile biorąc udział w życiu społeczności miasta, pamiętając o godnej postawie obywatelskiej i nauczycielskiej. W 1986 r. szkoła  otrzymała odznakę Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, a szczep harcerski Zasłużony dla Chorągwi Wrocławskiej.  Przez 70 lat nauczyciele  Jedynki, uczniowie i rodzice zapisywali karty jej historii po współczesność.  Na wniosek Rady Rodziców Rada Miasta Oława w roku 2005 przyznała szkole tytuł Zasłużony dla Miasta Oława. W 1985 r. oddano do użytku szkoły drugi budynek, a w roku 2005 na 60-lecie istnienia szkoły nowoczesną salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Ogromnie cieszy dzieci i rodziców oddane do użytku w 2015 r. boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dla najmłodszych.  Przez lata szkoła dążyła do coraz lepszej opieki nad uczniami. Już w 1966 roku otwarto w szkole świetlicę z dożywianiem, kompleks kuchenny, który jest obecnie w pełni zmodernizowany, stołówka wydaje dzisiaj średnio 230 obiadów, opiekę nad dziećmi sprawuje się w 6 grupach świetlicowych. Szkoła posiada aulę, gabinet pomocy przedmedycznej, harcówkę. Na przestrzeni lat szkoła podejmowała nowe wyzwana służące doskonaleniu jakości kształcenia, zmieniała swoją bazę, pielęgnowała tradycje i przyjazną atmosferę dla wszystkich. Od 2002 r. przez 6 lat współpracowała z Fundacją "Associacion Amigos", która założona została w Hiszpanii dla naszej placówki i otaczała szkołę, uczniów szeroką opieką materialną i finansową.  W 2004 r. szkoła współpracując z Kuratorium Oświaty była organizatorem Regionalnej Konferencji Wychowawczej pn. "Partnerstwo w wychowaniu" dla 55 szkół z regionu. To wyróżnienie wiązało się z wysoką oceną programu wychowawczego szkoły pn. "Kto ty jesteś", który został zaprezentowany uczestnikom konferencji.   SP 1 realizowała prestiżowe projekty systemowe pn. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" i "Dolnośląska e-Szkoła". W efekcie wykorzystuje platformę edukacyjną "Fronter" w codziennej pracy, otrzymała Certyfikat Innow@cyjnej Szkoły za wdrażanie nowych technologii w pracy z uczniami. W latach 2003- 2006  realizowała ze szkołami z  trzech państw europejskich w ramach programu Socrates-Comenius projekt "Oprowadzę cię po swoim mieście", którego produktem finalnym było wydanie w pięciu językach przewodnika po Oławie.  Współpracując ze szkołami z Niemiec, Finlandii, Francji, Grecji, Łotwy, Turcji i Rumunii w latach 2010 - 2012 realizowała Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w Programie Comenius pn. "Eurpe in motion - Europa w ruchu ". W 2011 r. ten projekt został uznany przez międzynarodowe jury w Brukseli za najlepszy projekt międzynarodowy propagujący idee wielojęzyczności i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych. Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, pracownię komputerową, sieć internetową, wszyscy nauczyciele są wyposażeni w laptopy, każda klasa posiada tablicę interaktywną. Szkolna strona internetowa zdobyła złotą statuetkę za najlepszą w Polsce stronę www. Przez lata szkoła tworzyła klimat sprzyjający aktywności rodziców. Ta współpraca była zawsze doceniana i do dziś przynosi dobre efekty.
Osiągnięcia
  W minionych latach szkoła realizowała duże projekty edukacyjne m. in. dwukrotnie projekty Socrates – Comenius, Dolnośląska e-Szkoła, Indywidualizacja Procesu Nauczania;
Sześciolatek w pierwszej klasie
Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie 1
Drzwi otwarte
W roku 2021 z powodu pandemii Drzwi Otwarte będą wyłącznie w wersji on-line na stronie szkoły www.sp1olawa.szkolnastrona.pl