Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - technik weterynarii
Nazwa oddziału

 technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technikum Nr 2 w Nysie

zawód: technik weterynarii

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, chowu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących, diagnostyki chorób zwierząt, higieny produktów spożywczych pochodzenia spożywczego, usług weterynaryjnych. Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: biologia

Technik weterynarii może pracować w lecznicach weterynaryjnych, przetwórstwie spożywczym, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolnicze lub pracować w firmach agrobiznesu.

Pracownie: anatomii, hodowli, przedsiębiorczości; laboratoria - analityczne, zabiegów weterynaryjnych; zajęcia praktyczne w gospodarstwach hodowlanych, lecznicach weterynaryjnych, schroniskach dla zwierząt; kursy: instrumentariusza, inseminacyjny, zabiegów pielęgnacyjnych małych zwierząt.