Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1OZ-operator obrab.skraw.
Nazwa oddziału

 1OZ-operator obrab.skraw.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Opis

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
TYP SZKOŁY: 3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Operatorzy obrabiarek skrawających pracują na różnych stanowiskach: tokarzy, frezerów, szlifierzy, ustawiaczy maszyn cnc, programistów, ślusarzy narzędziowych. Pracownik? obsługujący maszyny cnc podczas produkcji kalibruje obrabiarkę, ładuje gotowy program produkcyjny do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje materiał, nadzoruje wykonanie i? sprawdza wymiary gotowych produktów. Osoba o takich kwalifikacjach? przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.?
Rynek pracy potrzebuje znawców procesów toczenia, frezowania, szlifowania materiałów z użyciem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz konwencjonalnych. Są oni szanowanymi i dobrze opłacanymi fachowcami

Umiejętności
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
czytania dokumentacji technologicznej? i rysowania rysunków metodą CAD
zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy

Predyspozycje
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Wytrzymałość fizyczna
Podzielność i koncentracja uwagi
Spostrzegawczość
Zainteresowania techniczne
Zdolności manualne

Możliwości zatrudnienia
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Współpraca z zakładami i firmami
Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych? pracowników do rzeczywistych? warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
   
Dodatkowe uprawnienia? do uzyskania w trakcie nauki
W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień spawacza (różne metody), uprawnień SEP do 1 KV ,kursy prawa jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe? i specjalistyczne.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Możliwość kontynuacji nauki
Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji?MEC.09.?(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)?oraz uzyskanie średniego wykształcenia.  Wtedy uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie?technik mechanik.
Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.