Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TO-tech.urz.e.odnawialnej
Nazwa oddziału

 1TO-tech.urz.e.odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem - został włączony do klasyfikacji zawodów  szkolnictwa  zawodowego  w  2010  roku. 
Jego wprowadzenie stanowiło odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie i zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których coraz istotniejsze znaczenie odgrywają źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie  urządzeń instalacji systemów  energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. 

Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.
ZADANIA ZAWODOWE:
W ramach wykonywanych zadań technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz sprawuje nadzór nad utrzymaniem ich prawidłowego funkcjonowania, a także:

•doradza w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
•posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonuje szkice i rysunki schematyczne dotyczące montażu urządzeń i systemów;
•ustala, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych;
•sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;
•organizuje stanowiska pracy, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
•kieruje pracą brygady roboczej oraz organizuje przebieg prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
•przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
•nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych;
•bierze udział w pracach badawczych  wiązanych  z
•urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej - wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.


ŚRODOWISKO PRACY:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako: monter/serwisant urządzeń i systemów, osoba nadzorująca czy przedstawiciel handlowy, swoje zadania wykonuje zarówno w budynkach, na budynkach, jak i na wolnym powietrzu. W pracy zawodowej wykorzystuje wiele maszyn i urządzeń, m.in. narzędzia i urządzenia elektryczne, budowla-ne, pomiarowe jak również sprzęt biurowy, w tym sprzęt IT.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Technicy  urządzeń  i  systemów  energetyki  odnawialnej  znajdują  zatrudnienie  na  stanowiskach  związanych  z  montażem  instalacji  wyposażonych  w  urządzenia  energetyki  odnawialnej  oraz  w  nadzorze  technicznym. 
Pracują w budownictwie,  energetyce, doradztwie energetycznym w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii,  a  także  w  biurach  projektowych  oraz  instytucjach  zajmujących  się  przepisami  prawa  i normami dotyczącymi ochrony środowiska.Specjaliści, którzy posiadają doświadczenie oraz uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robota-mi, są najczęściej zatrudniani w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym i technologią wiatrową.

W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Film o zawodzie: https://www.youtube.com/watch?v=p1AQAyrsFug

Więcej: http://zsm_nysa.wodip.opole.pl/j/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=21