Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TP-tech. spawalnictwa
Nazwa oddziału

 1TP-tech. spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania, napawania).
Spawanie to praca wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Został on także wykazany jako szczególnie istotny dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Szkolne kształcenie będzie dawało bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania po uzyskaniu pełnoletności uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto absolwent technikum z tytułem technik spawalnictwa będzie mógł kontynuować edukację na wyższej uczelni technicznej.
Kształcenie zawodowe w technikum będzie dotyczyć takich zagadnień jak projektowanie, organizacja i kontrola jakości procesów spajania w konstrukcjach i wyrobach spawalniczych oraz praktyczne przygotowanie i wykonywanie spajania materiałów różnymi metodami.
Szkoła jest przygotowana do kształcenia nowego zawodu. Posiada nowoczesną spawalnię i nauczycieli znających zagadnienia spawalnictwa oraz doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń spawalniczych.

W wyniku procesu kształcenia uczeń techniku spawalnictwa powinien umieć:

 • organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania,
 • opracowywać instrukcje technologiczne spawania,
 • opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych,
 • dobierać materiały dodatkowe do spawania,
 • projektować technologiczne procesy spawania,
 • wykonywać połączenia spawane i zgrzewane,
 • kontrolować jakość wykonanych spoin,
 • przestrzegać przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


W toku zawodowego kształcenia teoretycznego i szkolenia praktycznego uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania gazowego,
 • warunków i stosowanych sposobów termicznego cięcia oraz napawania,
 • metod, urządzeń i warunków zgrzewania metali i tworzyw sztucznych,
 • urządzeń i technologii spawania łukowego elektrodami otulonymi, w osłonach  gazowych, lukiem krytym, cięcia plazmowego i in.,
 • materiałów przeznaczonych na konstrukcje spawane, ich obliczaniem i  technologicznością,
 • zastosowania technologii spawania przy wytwarzaniu konstrukcji budowlanych, mostów, zbiorników, aparatury chemicznej, samochodów i budowie maszyn,
 • kontroli jakości złączy spawanych, zgrzewanych i lutowanych,
 • wdrażania bezpiecznych metod pracy,
 • korzystania z dokumentacji technicznej i literatury fachowej.

Jako absolwent technikum w zawodzie technik spawalnictwa uzyska przygotowanie bazowe dla średniego personelu spawalniczego, dzięki któremu będzie umiał:

 • Opracować dokumentację technologiczną spajania
 • Dobierać materiały dodatkowe do spawania
 • Projektować technologiczne procesy spawania
 • Organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
 • Zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
 • Prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczego
 • Po odbyciu odpowiednich przeszkoleń i zdobyciu dalszych kwalifikacji specjalistycznych dokonywać kontroli jakości złączy.

Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni jako:

 • Kierownik sekcji technologicznej lub spawalnika – technologa
 • Kierownika lub technologa w sekcji konstrukcji oprzyrządowań
 • Spawalnika produkcji
 • Mistrza spawalniczego